روشی برای کاشت و نگهداری از گل رز

مجموعه : سبک زندگی
روشی برای کاشت و نگهداری از گل رز

گل رز زیباترین گل می باشد که روش خاصی برای نگهداری از آن می باشد.اشکالی که بیشتر مورد توجه و در باغات بوته های گل سُرخ را (بسته به وضعیت محل کاشت ) به آن صورت در می آورند ۵ شکل بشرح زیر میباشد : ۱ – گل سُرخ پاکوتاه : بوته هائیست که پیوند آنرا روی ریشه یا ساقه نزدیک بخاک زده و میگذارند از پیوند چند شاخه بیرون آید

 

و در اثر هَرَس همه ساله آنرا کوتاه نگهمیدارند ، بطوری که بسته به جنس آن بلندی بوته ها از ۲۰ سانتیمتر تا یک متر بلند تر نمی شود . ۲ – گل سرخ کُرپه : که پس از پیوند نزدیک خاک در اثر هَرَس نوک شاخه ها می گذارند شاخه های فرعی آن زیاد شود تا بوته بصورت کُرپه درآید . ۳ – گل سرخ با ساقه بلند یا نیمه بلند :

 

عبارت از بوته هائیست که پیوند را روی یک ساقه صاف و لخت تسترن کوهی به بلندی یک متر تا یک متر و نیم می زنند . پس از نمو پیوند ، ساقه نسترن بتدریج قوی شده رنگ قهوه ای بخود گرفته راست می ایستد . باغبان میتواند شاخه هایی که از پیوند میروید را به میل خود بهر شکل بخواهد درآورد . ۴ – گل سرخ رونده پیچنده :

 

این دسته از اقسام مخصوصی هستند که شاخه های آنها بلند شده و بالا میرود که آنها را بوسیله پایه یا داربستهای فلزی مخصوصی نگهداری کرده آرایش میدهند . ۵ – گل سرخ مجنون : که از پیوند اقسام رونده روی پایه بلند نسترن کوهی بدست می آید . به این طریق که هریک از اقسام نامبرده

 

روشی برای کاشت و نگهداری از گل رز

 

را اگر روی ساقه ای به بلندی ۱/۵ تا ۲ متر از نسترن کوهی پیوند کنند پس از گرفتن شاخه های آن رو به زمین سرازیر شده و بوته گل مجنون ( گل رز گریان ) بدست میآید . گل رز اقسام مختلف و جورهای حاصله از گل سرخ : بطوری که گفته شد از گل سرخ گونه ها و واریته های ( اقسام و جورها ) زیادی تا کنون شناخته شده ،

 

ولی آنچه از بهترین گونه ها و واریته ها که در باغات کشورهای اروپایی مانند : فرانسه کاشته شده نگهداری میشود تقریبا در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گونه و واریته است . برای آنکه در تزئید جورهای گل سرخ بتوانند نژاد هر واریته را معلوم نموده و بدانند هر واریته که تازه بدست می آورند از جفتگیری کدام یک از واریته ها بوجود آمده ،

 

عده بیشماری از گیاه شناسان و کارشناسان مخصوص این گل ، آنها را دسته بندی کرده اند که مهمترین از همه آنها دسته بندی زیر است که مورد توجه بیشتری میباشد : ۱ – گل سرخ فرانسه ( رُز دو فرانس Rosier de france) ۲ – نسترن (اکلانتیِرEglantier) ۳ – گل چای ( رُزیِه آدور دوته Rosier aodeur de the) ۴ – گل سرخ ایران

 

( رُزیِه دو پِرسRosier de Perse) ۵ – گل سرخ با گلهای متعدد( رُزیِه مولتی فلور پُلی آنتاRosier Multiflore Polyanta) ۶ – گل سرخ مینیاتور( رُزیِه مینیاتورRosier Miniature ) ۷ – گل سرخ بَنگال ( رزیِه بنگالRosier Bengale ) رز شارل دوگل گل رُز دو رگِه شارل دوگل(Charle de Gaulle ) این دسته بندی از نظر نژادی گل سرخ بوده

 

روشی برای کاشت و نگهداری از گل رز

 

ولی نسبت به وقت گل دادن و بلندی و کوتاهی بوته یا پیچندگی آنها در تجارت دسته بندی دیگری کرده اند که چون بیشتر مورد احتیاج و توجه افرادی است که بکاشتن و پرورش این گل علاقه دارند ، این دسته بندی در اینجا شرح داده میشود . ۱ – گل سرخ های پاکوتاه گل درشت . ۲ – گل سرخ های پاکوتاه با گل کوچک .

 

گل سرخ های بوته کُرپه( رُزیِه بوئیسونRosier Buissons) ۴ – گل سرخ های رونده . ۱ – گل سرخ های پاکوتاه با گل درشت : الف – دسته همیشه گلها ( رِمونتانت Remontants ) : شامل ۸ جور ( منظور از همیشه گلها آندسته از گل سرخهائی است که بهار و تابستان تا اواسط پائیز متناوبآ گل می دهند ). ب – دسته دورگه های همیشه گل :

 

شامل دو سری و رویهمرفته ۲۲ جور مختلف مانند گل سرخ ” مادام البرت باربیه ” با گل زیبای درشت و خوش ترکیب کاملا پُرپَر ، برنگ زرد شُتُری که مغز آن زرد آلوئی و در سالهای نزدیک به ۱۹۴۷ بدست آمده است . ج – دسته معروف به گل چای : شامل ۱۲ جور . د – دسته دورَگِهِ چای :

 

دارای ده سِری مختلف شامل ۲۱۸ جور مانند ” گل چای ” ( بتی اوپریشارد Betty uprichard ) گل درشت نیمه پُرپَر با گلبرگهای پهن برنگ صورتی گوشتی که میانه آن شنجرفی و پشت گلبرگها شنجرفی مایل به نارنجی خیلی خوشبو که در ۱۹۲۲ بدست آمده است . دیگری گل چای( مارگارت مک گریدی Margaret Mac Gredy)

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب