اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زیباترین دست نوشته های عاشقانه

مجموعه : مطالب عاشقانه
زیباترین دست نوشته های عاشقانه

زیباترین دست نوشته های عاشقانه

 

چقدر اشتباه میکننـد آنها که مي گویند :

مرد بـاید قد بلند بـاشد …

چشمـو ابـرو مشکی بـاشد …

ته ريش داشته بـاشد …

و …!!

من میگوم :

مرد باید باوجــود تمامه غرورش – مهربـان باشد …

با وجود تمام لجبازیهايش – وفادار باشد ….

بــا وجود تمامــــه خستگي هایش – صبـور باشد …

با وجود تمامه سختی هایش – عاشق باشد …

مرد باید محکم باشد ….

 

******************************************

 

زیباترین دست نوشته های عاشقانه

 

عشق معراجي ست

سوي بام سُلطان جَمال

از رُخ عاشق فرو خوان

قصه معراج را ..

 

******************************************

 

عاشقي

قُمــــاره مرگ و زندگيه ..

دل نداري …

بازي

نکــــن …

 

******************************************

 

نه صبر هست ما را ..!

نه دل ..!

نه تاب هجران ..!

مائيم و نيم جاني ..!

آن هم به لب رسيده ..!

 

******************************************

 

براي عاشق شدن

نبايد يک شخصيت متفاوت را دوست داشت ،

براي عاشق شدن

بايد يک شخصيت عادي را متفاوت دوست داشت !

 

زیباترین دست نوشته های عاشقانه

 

************************************

 

مي توان عاشق بود

به همين آساني…

من خودم

چندسالي ست که عاشق هستم

عاشق برگ درخت

عاشق بوي طربناک چمن

عاشق رقص شقايق درباد

عاشق گندم شاد!

آري

ميتوان عاشق بود

مردم شهر ولي مي گويند

عشق يعني رخ زيباي نگار!

عشق يعني خلوتي با يک يار!

يا به قول خواجه،

عشق يعني لحظه ي بوس و کنار!

من نمي دانم چيست

اينکه اين مردم مي گويند…

من نه ياري نه نگاري نه کناري دارم…

عشق را اما من،

با تمام دل خودم مي فهمم !

عــــــشق يعني رنگ زيبــاي انــار

 

زیباترین دست نوشته های عاشقانه

 

************************************

 

دلــــــــــم برا روزايي که نميشناختمت تنگ شده!!!

روزايي که بهم ميگفتيم شما!!!

روزايي که دسته همو نميگرفتيم از خجالت!!!

روزايي که اگه ميخواستيم بغله هم بشينيم يه وجب بينمون فاصله بود!!!

روزايي که اسمه همو بي دليل صدا ميکرديم تا اون (جانم) رو بشنويم!!!

روزايي که از يه ثانيه بعدمون خبر نداشتيم ولي برا چند ماهه بعدمون حرف ميزديم!!!

 

************************************

 

روزايي که از کجا تا کجا ميرفتيم تا فقط چند دقيقه همو ببينيم!!!

روزايي که هرروز از هم ميپرسيديم چقدر دوسم داري؟؟؟ تنهام نميزاري؟؟؟

روزايي که اسمه همديگرو همه چي سيو ميکرديم جز اسم خودمون!!!

روزايي ک تو بارون منتظرت بودم!!

روزايي کـــــــــه…..

کاش هيچوقت نميشناختيم همو!!!

من که باختم!!! توام باختي؟!! کي برده پس؟؟؟

اين دنياي نامرد

 

زیباترین دست نوشته های عاشقانه

***************************************************

 

يه عاشقم كه قلبش بي تابه يك نگاهه

نگاهي كه ميدونم؛ همه ميگن گناهه

تحملش چه سخته،نگاه اون نباشه

حرفاي اين و اونه كاشكي ازش جداشه