عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

همه جــــا هستي

در نوشـــــــــــــــته هايم

در خيــــــــــــــــــــــــــــــــالم

در دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايم

تنها جايي که بايد باشي و ندارمت ، کـــــــنارم است

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

مــــرد روياهام گـوشـِتُ بـيـار :

بگـــذار هــــرچه ميخواهـــد بشود

هر اتفاقــــي كه ميخــــواهد ، بيفـــتد

اصلا دنيـــا بهم بريــــزد !

تا وقتــــي كه دستان گرمــــت را در دســـت دارم

و هـــرم نفـــس هـــايت به گونــــه ام ميخــــورد

خوشبخــــت تريـــن زن روي زمينـــــم

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

پرسه زدن در خيالت!

زيباترين نياز من است…!

هوايم باش..

تا نفسم نگيرد…!

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

مهم نيست که تـــو با من چه ميکني

بيا ببين “براي تو” من با خـــــودم چه ميکنم

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

کاش مي شــــد ” فقــ ــط ” ، تو را داشته باشــــم

خدا هـــــي بپرسد : خوب ، ديگر چه ؟؟!

من بگويــــــــــم : هيچ ،

هـــــمين کافيــــــست

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

تکيـہ گـآهَم بآش !

ميخـوآهَم سَنگـيني نِگـآه ايـن مَردمِ حَسـود شَهـر رـآ

تـو هـَم حـِس کنـي

ايـن مَردم نميتَـوآننـَد ببيننَـد

دست هآيِمـآن تـآ اين اَنـدآزه بِہم مي آينـد

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگي من همين است

شب که مي شود عاشقانه اي مي نويسم…

خيره مي شوم به عکست و با خودم فکر ميکنم:

مگر مي شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

کاش صــداے بعضـــے آدمــا رو ميــشد بوســـيد…!

مخصـوصــــــا وقتــيکــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا ميـــزنــنـــد

تا ابد عاشقتم همسرم

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

آسمان را مرخص ميکنم,

ديگر به هوا هم نيازي ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده اي روي همه لحظه هايم ,

بعدازتو هيچ دلي دلم را نمي لرزاند ..

دلت قرص