عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

این نقاشی ها به طرز عجیبی انسان را فریب می دهد.هنرمند کالیفرنیایی «John Pugh» متخصص کشیدن نقاشی هایی برای فریب چشم در فرانسه است. او از مهارت هایش برای ایجاد منظره های سه بعدی بزرگ روی ساختمان ها استفاده می کند

 

که چشم را گول می زند.به عنوان مثال نقاشی دیواری اجراشده روی دیوار لاس گاتوس در کالیفرنیا چنین به نظر می رسد که زلزله دیوارهای ساختمان را شکسته تا معماری مصری پنهان داخل آن را آشکار کند و حتی زنی که داخل ساختمان را نگاه می کند هم واقعی نیست.

 

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده

عکس های از نقاشی های دیواری فریب دهنده