جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است

مجموعه : مطالب عاشقانه
جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است
مایهِ اصل و نَسَب در گردش دوران زَر است / دائمآ خون میخورد تیغی که صاحب جوهر است

کُره اسب ، از نجابت از پس مادر رود / کُره خَر ، از خریت ، پیش پیشِ مادر است

دود اگر بالا نشیند کسرِ شأن شعله نیست / جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است

شصت وشاهد هردو دعوای بزرگی میکنند / پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است ؟

آهن و فولاد از یک کوره می آیند برون / آن یکی شمشیر گردد دیگری نعِلِ خر است

گر ببینی ناکسان بالا نشینند صبر کن / روی دریا کف نشیند ، قعر دریا گوهر است . . .

 
روی دریا کف نشیند ، قعر دریا گوهر است . . ./پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است ؟

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب