اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت

متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت

متن و سخنان پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت

 

اگر بتوان این پرسش را بیان كرد كه آیا ما در حال حاضر در یك عصر به روشنگری رسیده زندگی می كنیم؟ پاسخ باید این باشد كه خیر، اما یقیناً در یك عصر روشنگری زندگی می كنیم. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

آرزوهای بشر پایان ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوی دیگری دارد. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

چنان باش كه بتوانی به هر كس بگویی : مثل من رفتار كن. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

روشنگری، پایان دوران كودكی خود تحمیل كرده ی نوع بشر است. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

شعار روشنگری این است كه توانایی دنبال كردن فهم خود را داشته باش. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

بهترین خوشی ها استراحت پس از كار است.ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

وجه تمایز انسان نه جسم او بلكه روحش است.ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بیچاره ترین موجود روی زمین است.ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

موسیقی لذت بخش ترین هنرها است، اما چیزی به ما نمی آموزد؛ آنچه كه فكر و روح آدمی را تغذیه می كند و آموزنده است، شعر و شاعری است. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

وظیفه ی اصلی دولتهای حقیقی آن است كه نگذارند به انسانها مانند شیء نگریسته شود و دست كم، محدودیت و نگاهبانی را به حداكثر آزادی افراد اعمال كنند. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

شاعری، والاترین هنرها است. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

هرگز با دیگران مثل ابزار كار رفتار نكنید، بلكه آنان را چون غایت و هدف بشمارید.ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

دو چیز در من شگفتی و ستایش همیشگی برمی انگیزد،آسمان پر ستاره بالای سرم و حکم اخلاقی درونم.ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

شیرین ترین نتیجه ی دقت و نظم، پیروزی است. ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

خدا را باور كنید، برای اینكه به چنین باوری محتاجید.ایمانوئل كانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

اخلاق باید بر هنر حكومت كند. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل كانت **

 

آنچنان رفتار كن كه رفتار تو بتواند به صورت قانون كلی درآید. ایمانوئل كانت