عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تعلق ستیزی یعنی چه؟

مجموعه : دینی و مذهبی
تعلق ستیزی یعنی چه؟
دل سپردن به غیر ، مانع تأثیر علم است. علت این که گاهی آدمی به چیزی علم دارد ، اما بدان ایمان نمی آورد آن است که پیش از آن ، دل در گرو چیز دیگری نهاده است. علم به ذهن مربوط است و ایمان کار دل است.

ایمان دل دادن و دل سپردن است و این زمانی میسور است که تمام توجه دل به چیزی دیگر معطوف نباشد که در این صورت دلی برای آدمی باقی نمانده که به حقیقت بسپارد. به همین دلیل است که تذکر ، یادآوری و پندپذیری از حوادث درس آموز نیز ویژه کسانی است که دلی داشته باشند. (۷)نیز از همین رو است که فرعونیان وقتی با آیات روشن الهی رو به رو شدند «آن ها را انکار کردند ، در حالی که به آن یقین داشتند.» (۸)

بنابراین ، ایمان و تحصیل آن، فرآورده ضرورت های زیر است :ـ زدودن غفلتـ به دست آوردن شناخت و معرفت درباره مبدأ و معادـ فراهم ساختن شرایط روانی برای پذیرش حق، و به دیگر سخن، انگیزش میل فطری خویش به ایمان. (۹)