عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نوحه زیبا و سوزناک امام حسین (ع)

نوحه زیبا و سوزناک امام حسین (ع)
مـیـون هـمـه دل هـا ،امـون از دل زیـنـب(س)
امون از دل زینب
  ** غم کوچه و سیلی … غم صـورت نـیـلی **
                    ** غم قــد کــمــونــی … غم یـاس خـزونـی **

      شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
                        میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)
 
** غم غـربــت حـاکی … غم چــادر خــاکـی **
                    ** غم غـسـل شـبونه … زخم بازو و شونه **
شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
                        میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)
 
** غم حـــیـــدر خــسـتـه … غم فـــرق شـکـســته **
              ** غم ســیــنـه گـلـگـون … غم طشت پر از خون **
شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
                        میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)
 
** غم شـبه پـیمبر(ص) … موی خـونی اکبر(ع) **
                   ** غم محسن(ع) دیگر … غم غربت اصغر(ع) **
شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
                        میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)

  ** غم دست بریده … غم فـرق دریده **
                           ** غم قـد خـمـیـده … غم راس بریده **
شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
                        میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)
 
** غم موی پـریشان … غم پـیکر عـریان **
                      ** غم نـالـه و زاری … غم نـاقـه سواری **
شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
                        میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)
 
** غم اون هـمه آزار … بین کـوچـه و بازار **
                  ** غم طـعـنه و دشنام … غم ســنـگ لـب بـام **
  ** غـم و مـحنت وناله … غم مرگ سه ساله **
شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
                        میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)