چندین سخت بسیار زیبا از ارد بزرگ

چندین سخت بسیار زیبا از ارد بزرگ
آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است .

جان استیل

 

::::::::::::::::::::

 

وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازه خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است .

آرنالد بنت

 

::::::::::::::::::::

 

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست .

فردریش نیچه

 

::::::::::::::::::::

 

تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های عمیق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید که آن چیز در کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد .

جی.هیلیس میلر

 

::::::::::::::::::::

 

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده .

بزرگمهر

 

::::::::::::::::::::

 

حیات آدمی در دنیا همچون حبابی است در سطح دریا .

جان راسکن

 

::::::::::::::::::::

 

رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و توانایی آنها باشد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

چرا باید در انتظار بهشت موعود احتمالی باشیم ؟ما خود قادریم یک بهشت واقعی در عرصه زمین به وجود آوریم.

اگوست کنت

 

::::::::::::::::::::

 

انسانها با دو چشم و یک زبان به دنیا می آیند تا دو برابر آنچه می گویند ببینند ، ولی از طرز سلوکشان این طور استنباط می شود که آنه با دو زبان و یک چشم تولد یافته اند ، زیرا همان افرادی که کمتر دیده اند بیشتر حرف می زنند و آنهاییکه هیچ ندیده اند ، درباره همه چیز اظهار نظر می کنند .

کولتون

 

::::::::::::::::::::

 

آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و بزرگی ندارد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

برای تلفظ کوتاهترین کلمه “بله” یا “نه” خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد .

پتیاگور

 

::::::::::::::::::::

 

اراده یک احساس نیست بلکه شامل احساس های متعدد است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور است و کسی که اراده می کند به اشتباه اراده را با عمل یکی در نظر می گیرد .

فردریش نیچه

 

::::::::::::::::::::

 

اگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز دارد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

هرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است .

پرسلیس

 

::::::::::::::::::::

 

تملّق خوراک ابلهان است .

شکسپیر

 

::::::::::::::::::::

 

آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری از آب می گیرد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است .

افلاطون

 

::::::::::::::::::::

 

قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است .

هیچکاک

 

::::::::::::::::::::

 

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد .

ارد بزرگ

و سخنان بسیار زیبایش