عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شعر هر چه برگم بود و بارم بود

شعر هر چه برگم بود و بارم بود
چون درختی در زمستانم،

بی كه پندارد بهاری بود و خواهد بود.

دیگر اكنون هیچ مرغ پیر یا كوری

در چنین عریانی انبوهم آیا لانه خواهد بست؟

دیگر آیا زخمه های هیچ پیرایش،

با امید روزهای سبز آینده؛

خواهدم اینسوی و آنسو خست؟

چون درختی اندر اقصای زمستانم.

ریخته دیری ست

هر چه بودم یاد و بودم برگ.

یاد با نرمك نسیمی چون نماز شعله بیمار لرزیدن،

برگ چونان صخره كری نلرزیدن.

یاد رنج از دست های منتظر بردن،

برگ از اشك و نگاه و ناله آزردن.

 

ای بهار همچنان تا جاودان در راه!

همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دگر بگذر.

هرگز و هرگز

بر بیابان غریب من

منگر و منگر.

سایه نمناك و سبزت هر چه از من دورتر،خوشتر.

بیم دارم كز نسیم ساحر ابریشمین تو،

تكمه ی سبزی بروید باز،بر پیراهن خشك و كبود من.

همچنان بگذار

تا درود دردناك اندهان ماند سرود من.

از مهدی اخوان ثالث و شعر زیبایش