عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال را در ادامه آماده کر ده ایم.

 

فروردیـــــــڹ:تینکــربل
فردی باهـــوش و ذکاوت، شخصیـــتی آزاد، دارای ایده های ناب

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

اردیبهشــــت: الســـا
فـــردی جذاب و تودل برو، شیـــــک و خاص، زودرنج و کـــــم حرف

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

خــرداد: اولــــاف
فردی شــوخ طبـــع، بامــزه و مهــربون، انحصـار طلـب

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

تیـــــــر: کیتی

فــردی بامــزه و کودک درون زنـــده و پویــا ،زیادی بانمک

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

مــــرداد: لـــوراکــــس

عــــالــی از هرلحــاظ بسیـــار مهــربان و با حوصـله،کمـی شکاک

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

شهریـــور: مینیــون

باپشتـکار و شــوخ طبـع وپرطرفـدار که زیــادی خودشیریـنـی میکنـــــه

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

مهــــــــر: سینـــــدرلا

زیبــــــا و فریبــــنده، مهربـــــــاڹ و ســــــــاده…

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

آبـــــــــــاڹ : مریــــــدا

پر تـــــــوان و با پشتــــکار و احســــــاســــی

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

آذر: گیـــسوکمنـــــد

ساده و مهــرباڹ و با اعتمـــاد به نفــس و پشتــــکار و جــــذاب

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

دی: باب اسفنجــی
مهرباڹ و عاشـــق کار و تلاش ، دارای اعتمــــــاد به سقف

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

بهمـــــڹ: آنــــــــــا
با فرهنـگ و با ادب، شیـک ولــی در عیــــــڹ حال سرپیـــچ

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

اسفند :موش سرآشپز

فهمیده،دوست داشتنی،کم حرف،خوش قلب اما آب زیر کاه

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال