اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

با برداشتن این 5 قدم خانواده تان اشتباهات شما را فراموش می کنند

با برداشتن این 5 قدم خانواده تان اشتباهات شما را فراموش می کنند

 سعی کنید اشتباه خود را دیگر تکرار نکنید و جبران کنید گذشته ای را که مرتکب شدید*

 به خود لبخند بزنید و خود راببخشید .گاهی این اشتباهات درس های اموزنده ای برای ما به ارمغان می اورد* .

 کسی را در مقابل خود قرار ندهید و همه را دوست و همراه خود بدانید .از گذشته و مشکلاتش سخنی به میان نیاورید* .

 سعی کنید قوی باشید و توانمندی های خود را به خانواده نشان دهید .گریه کردن و افسوس خوردن دردی را دوا نمی کند* .

 به آنها بگویید که از اشتباهاتتان درس های زیادی اموخته اید و از خانواده خود عذر خواهی کنید .همیشه دری برای گشوده شدن هست اما باید کوفته شود* ….