مفاهیم مختلف عشق را می دانی؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
مفاهیم مختلف عشق را می دانی؟
از دیرباز بشر به پدیده عشق علاقه مند بوده است اما تـا امـروز تعریف

 دقیق و فراگیری از عشق كه بتــوانـد هـمه را قانع سازد ارایه نگردیده

است.

برخی معـتقدنـد كـه بـطـور غریزی عشق را می شناسند بنابراین اصلا

زحمت تعریف كـردن آن را بـه خـود نـمی دهــنـد. امـا درسـالـهـای اخـیـر

دانشمندان تـحـقـیـقـات گـسترده ای درباره عشق صورت داده و به یافته

های بسیار جالبی نیز دست یافتـه انـد. از جمله آنها مـیـتـوان به فرضیه:

”مثلث عشق” اشاره كـرد. این فرضیه عشق را به سه مولفه تقسیم

بندی مـیـكنـد: صمیمیت، شهوت(هوس) و تعهد شما چگونه هستید.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب