اجازه ندهید حسادت باعث نابودی شما شود

اجازه ندهید حسادت باعث نابودی شما شود
حسادت دشمن شماره یك اعتماد است. حسادت در زندگی زناشویی از احساس عدم امنیت نشأت می گیرد. بنابراین شاید شما به فلان همكار شوهرتان حسادت كنید یا شوهرتان به استاد و مربی شما حسادت ورزد.در اغلب مواقع، حسادت حاصل بدگمانی است، پایه و اساس درست و حسابی ندارد و مبنای واقعی ندارد در مجموع، عدم اعتماد به شریك زندگی تان و اصرار به چهارچشمی پاییدن او،
 
فقط از احساس ناامنی سرچشمه می گیرد و متأسفانه آن كسی كه بیشتر از همه رنج می برد، كسی نیست جز شما.طبق گفته ی نویسنده ی مشهور، ویلیام پن، «آدم های حسود برای دیگران مشكل آفرینند و مأمور شكنجه ی خودشان» به جای اینكه خودتان را با حس حسادت عذاب دهید، اعتماد را جایگزین آن سازید.

بدانید كه برای بازسازی اعتماد از دست رفته هر دو باید تلاش كنید.بازسازی اعتمادی كه یك بار از میان رفته بسیار مشكل است و همیشه امكان پذیر نیست. اگر اعتماد میان شما و همسرتان مخدوش شده، اگر احساس می كنید به شما خیانت شده، این گام ها به شما كمك خواهد كرد اعتماد میان خود و همسرتان را بازسازی كنید:

گام اول: ببینید شما در تخریب آن اعتماد چه نقشی دراید.گام دوم: فضایی به وجود آورد تا خود و همسرتان بتوانید احساسات تان را بیرون بریزید، حتی اگر بروز آن احساسات موجب رنجش شما شود. صبور باشید. شما و همسرتان شاید مجبور گردید بارها بپرسید و بارها با احساسات تان كلنجار بروید.گام سوم: تصمیم بگیرید ببخشید و بخشوده شوید. البته بخشش صرفاً اولین گام به سوی بهتر شدن اوضاع است .گام آخر: متعهد شوید كه در آینده بهتر عمل خواهید كرد خیلی خوب است.