عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ای ام اس های کمیاب عاشقانه

ای ام اس های کمیاب عاشقانه
گرگ هم که باشی
عاشق بره ای خواهی شد
که تو را به علف خوردن وا می دارد
و رسالت عشق این است
شدنِ آنچه نیستی !

من دیوانه ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی
و محکم در آغوشم بگیــری
و شیطنت وار ببوسیم
و من نگذارم !

هیچ میدانستی
زیباترین عاشقانه ای که برایم گفتی
وقتی بود که اسمم را با “میم” به انتها رساندی . . .

دوست خوب مثِ خطِ سِفیـــــده وسطِ جاده ست
تکه تکه میشــــــه
ولـــــــی بازَم پا به پات میاد !

یــــاد اوون شــب هایی بخــیر که تا صــبح اس ام اس بــازی
حــرف از عشق و اجتــماع و جــوک ،کلــی چــرت و پــرت میکــردیم
و آخــرش مینــوشــتی کــاش الان پیشــــت بــــــوودم ….!

حالـــا حرفـــــهایمان بمـــــــاند برای بعد
دلخوری هـــــــامـــــــان
دلـــــــتنگی هـــــــامـــــــان
و تمـــــــام اشکـــــــهای مـن . . .
با او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد
کــــــه با مـن نمی گذشت؟

از امــــروز شعــر مــن مخــاطــب نــدارد ؛
مخــاطب شعرهــایم به ســادگــی یــک لبــخــند رهــــــــایم کــــرد ….!

خــــدایــا یــه بُــــر بــه ایــن زنــدگیــمون بــزن
شایــد دو تــا حکــم افتــاد دستمــون
که هــر نامــــردی آســش رو بــه رخ مــا نکــشــه

مــلــودرام مســخره ای بــود
زنــــدگــی !
ایــن را تمــام منتــقدان
ابــراز کــرده انــد !
داستــان تکــراری،
ســکــانس هــای اشتــباه،
و پــایــان آبــکی !
ای خــــــــــــــــدا !
ازخــــودت دفــاع نمــی کنــی ؟!!!

میــگــرِن
دلیــل ســردرد هــایــم نــیســت
از خــوردن فــکــرهــای مســمــوم
مــغــزم دلپــیــچه گــرفتــه اســت . . .

گنــــاهش گردن خــــودش…اری گردن خودش
آنــــروز روزه بــــودم که حســــرت داشــــتنــش را خــــوردم

نــیسـتـی
درســت زمــانی کــه
بــایــد بــاشــی ..

در خــیــالــم
بــا خــیــالــت
بــی خیــال
عــالــمــم

هــر کــه مــرا دیــد ، تــو را نـفــــریــن کــرد  می دانستی. . .!!!