اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آشنایی با رشته تحصیلی حسابداری

آشنایی با رشته تحصیلی حسابداری

علم حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه ی تمدن بشری قدمت دارد. حسابداری همراه سایر دانشهای فنی در گذر زمان در پاسخ به نیازهای فزاینده و گوناگون بشری رشد و تکامل یافته است. حسابداری زبان تجارت است، زیرا اطلاعات مالی را به آگاهی دیگران میرساند.
این زبان به منظور ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی برای افراد، موسسات، سازمانهای دولتی و سایر نهادها مورد استفاده قرار میگیرد.

برای توزیع صحیح منابع کمیاب مالی و استفاده از آنها، لازم است تصمیم گیریهایی مناسب بر مبنای قابل اعتماد صورت پذیرد، از این روی حسابداری نقش مهمی در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفا میکند. موضوع حسابداری ماهیت اقتصادی دارد و روش های آن خصلت آماری دارد. موضوع مشخصی که حسابداری با آن سروکار دارد قیمت پولی است. حسابداری رنگ و فام اخلاقی دارد، زیرا یافتن حقیقت و منعکس کردن آن بخشی از وظیفه اجتماعی حسابداری است و یکی از اصول حسابداری، رازداری میباشد.
بازار کار رشته حسابداری

مدیر مالی
معاون مالی
رئیس حسابداری شرکت
کارشناس حسابداری
حسابدار صنعتی
حسابدار مالی
حسابرس
کمک حسابدار
کمک حسابرس
سر ممیز مالی

 

سرفصل دروس رشته حسابداری بازرگانی پایه دوم هنرستان

آشنایی با رشته تحصیلی حسابداری

سرفصل دروس رشته حسابداری بازرگانی پایه سوم هنرستان

آشنایی با رشته تحصیلی حسابداری