اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

گنده کاری مرد متشخص در بانک همه را فراری داد! (عکس)

گنده کاری مرد متشخص در بانک همه را فراری داد! (عکس)

 اینجا یکی از شعب بانک بارکلی در اندوور هانتس انگلستان است.آنطور که یکی از شاهدان می گوید افراد متعددی در صف بانک ایستاده بودند که ناگهان مردی وارد بانک می گردد.

 گارث مک کارتی 27 ساله می گوید هنگامی که وارد شد آرام بنظر می رسید اما از چهره اش می توان فهمید که خیلی ناراحت است.

لباس مرتبی به تن داشت و گویی یکی از پولدارهای شهر بود.زیاد درگیر او نشدم.در افکار خود بودم اما زیر چشمی او را می پاییدم.ناگهان با صحنه زشتی روبرو شدم.

وی می افزاید:مرد میانسال در کمال ارامش در حالی که در موطه بانک قدم می زد و اطراف را نظاره می نمود خودش را تخلیه می نمود.بوی گندکاریهایش فضا را پر نموده بود.

گنده کاری مرد متشخص در بانک همه را فراری داد! (عکس)

همانطور که به او نگاه می نمودم داشت به سمت طبقه بالا حرکت می نمود و عمل زشت او ادامه داشت.گارث می افزاید همه به بانک مراجعه می نمایند و پول به ودیعه می گذارند اما مرد ثروتمند گندکاریهایش را تحویل بانک می داد.

پس از اینکه مرد در کمال ارامش از بانک رفت بیرون تازه کارمندان متوجه موضوع شدند و یکی از افراد شروع به تمیز کردن محوطه و پله ها نمود.تا کنون بانک بارکلی هیچ گونه اظهار نظری را در این خصوص منتشر ننموده است.