عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
* درکدام جنگ ناپلئون مُرد؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

در آخرین جنگش!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

 
* اعلامیه استقلال آ.م.ر.ی.ک.ا درکجا امضا شد؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
در پایین صفحه!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
 
* چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آن که ترک بردارد؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
 
* علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
امتحانات!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
 
* چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

نهار و شام!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

 
* چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
نیمه دیگر آن سیب!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
 
* اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
خیس خواهد شد!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
 
* یک آدم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
مشکلی نیست شبها می خوابد!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

* چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنید که یک دست داشته باشد!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
 
* اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهار نفر آن را در چند ساعت خواهند ساخت؟جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!
هیچ چی چون دیوار قبلا ساخته شده!!!جواب های خنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!