برخیز و بیا بُتا برای دل ما

برخیز و بیا بُتا برای دل ما
حلّ کن به جمال خویش مشکل ما را
یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم همه را
زان پیش که کوزه ها کنند از گِل ما را

چون عهد نمی شود کسی فردا را
حالی خوش کن تو این دل شیدا را
می نوش بماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را

هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه ی خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا

مائیم و می و مطرب و این کنج خراب
جان و دل و جام و جامه در رهن شراب
فارغ زامید رحمت و بیم عذاب
آزاد ز خاک و باد و ازآتش و آب

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت
بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب