اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تعبیر کادو در خواب دیدن

مجموعه : گوناگون
تعبیر کادو در خواب دیدن

1ـ اگر خواب ببینید از کسی کادو میگیرید ، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد .

2ـ اگر در خواب برای کسی هدیه بفرستید ، نشانة آن است که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمیشود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش برایاو هدایایی ارزشمند فرستاده است ، علامت آن است که با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .