احساسم را کشتم اما چرا

مجموعه : مطالب عاشقانه
احساسم را کشتم اما چرا
سالها…که تنهایم اما …

پنهانت کرده بودم

در سبزینه آن گیاهی که در

کالی احساسم روئیده بود

احساسم را کشتم

در هیاهوی نوبری بلوغ

و دچارت شدم در ناهوشیاری تنم

خواستنم ریشه در ابدیت داشت

سالها…

من ندانستم تو

عشق از " گلشن امروز " میخواهی

و بودن از " خوشه الان " میچینی…

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب