عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

من هم عاشق می شوم روزی

مجموعه : مطالب عاشقانه
من هم عاشق می شوم روزی
  اما نه از این عاشق شدن های مضحک و بی سروته که بعضی ها از آن دم می زنند .

 
من هم عاشق می شوم روزی … اما نه سر خیابان !
 

من هم عاشق می شوم روزی و پس میزنم تمام مردان ِ جهان را .

 
من هم عاشق می شوم روزی و میریزم تمام عشقم را به پای مردی که عاشقش خواهم شد
 

میبندم چشمم را به روی تمام ِ مردانِ جهان و چشم بر نمی دارم از مردی که عاشقش خواهم شد

 
من هم عاشق میشوم روزی … اما نه از این عشق های یک روزه یا یک ماه و یا چند ماهه .. ابدی و

 
جاودان!
 
من هم عاشق می شوم روزی …