اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

معمای جالب تقسیم ساعت

مجموعه : گوناگون
معمای جالب تقسیم ساعت

معما:
چگونه می توان دو خط مستقیم روی صفحه این ساعت کشید که آن را به سه قسمت تقسیم کند ، طوری که مجموع اعداد هر قسمت با هم مساوی باشند؟

معمای جالب تقسیم ساعت

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

معمای جالب تقسیم ساعت

جواب معمای تقسیم ساعت
دو خط مستقیم به شکل زیر در صفحه ساعت رسم می کنیم …
اگر دقت کنید مجموع اعداد در هر قسمت مساوی است با عدد ۲۶ بیست و شش