اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تعبیر کوسه به خواب دیدن

مجموعه : گوناگون
تعبیر کوسه به خواب دیدن

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

کوسه در روياهاي ما نوعا دشمني است که تا به سراغش نرويد و به حريم او نزديک نشويد خطري ايجاد نمي کند . چنانچه در خواب خود را با کوسه اي رو به رو ببينيد با دشمني مواجه مي شويد. اگر کوسه به شما حمله کرد و آسيب رساند خوب نيست ولي اگر گريختيد امنيت حاصل مي کنيد. اگر فقط ترسيديد زيان مي بينيد. اگر کوسه را کشتيد بر دشمن پيروز مي شويد.