جلیل صفر بیگی و اشعارش

جلیل صفر بیگی و اشعارش
کم نامه ی خاموش برایم بفرست

از حرف پــُرم گوش برایم بفرست

 

دارم خفه می شوم در این تنهایی

لطفن کمی آغوش برایم بفرست

 
از : جلیل صفربیگی و شعر زیبایش