جدیدترین شعر قیصر امین پور

جدیدترین شعر قیصر امین پور
تا نسوزم

تا نسوزانم

تا مبادا بی هوا خاموش …

پس چگونه

بی امان روشن نگه دارم

سالها این پاره آتش را

در کف دستم ؟

تا بدانم همچنان هستم !

 

از : قیصر امین پور است این بیت های سروده