اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

احکام و آداب سجده های واجب قرآن

مجموعه : دینی و مذهبی
احکام و آداب سجده های واجب قرآن

چهار سوره در قرآن هست که در این سوره ها ، آیاتی وجود دارند که هنگام قرائت یا شنیدن آنها ، واجب است قاری و شنونده به سجده بروند . این چهار سوره را ، عزائم نیز می نامند .

این چهار سوره عبارتند از:

۱ . اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ (سورة علق)
۲ . وَ النَّجْمِ (سورة نجم)
۳ . تنزیل الســجـده (سورة فصّلت)
۴ . حم السّجده (سوره سجده)

احکام وشرایط خاصّ آنها به این صورت است که :

اگر انسان به آیات مذکور گوش فرا دهد واجب است که سجده کند و اگر تنها آنها را بشنود (به گوش او بخورند بدون این که قصد شنیدن داشته باشد) اگر چه سجده واجب نیست ولی احتیاط آن است باز سجده کند .

آنچه موجب وجوب سجده می شود شنیدن تمام آیه است ولی اگر بخشی از آیه را هم شنید احتیاطا سجده کند .

سجده در هنگام شنیدن این آیات واجب فوری است و نباید تأخیر بیفتد و اگر احیانا تأخیر افتاد در اولین فرصت باید آن را بجا آورد .

شنیدن از بچه یا کسی که قصد تلاوت ندارد یا ضبط صوت ، سجده کردن را واجب نمی کند اگر چه احتیاط در آن است که سجده بجا آورد .

در سجده واجب قرآن نمی‏شود بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد ، ولی سایر شرایط سجده را که در نماز است لازم نیست مراعات کنند .

ذکر گفتن در این سجده لازم نیست ، بلکه مستحب است و هر ذکری بگوید کافی است .

سوره های سجده دار را نباید در نماز خواند و موجب بطلان نماز می شود .

بر فرد جنب و حائض حرام است که حتی یک آیه و کلمه از این سوره ها را قرائت کند چه آیه سجده باشد یا آیات دیگر این چهار سوره .

سجده های قرآن

در قرآن مجید ۱۵ آیه ی سجده دار وجود دارد که بعد از شنیدن یا خواندن ۴ آیه ی آن سجده واجب می گردد ، و بر ۱۱ آیه ی دیگر سجده مستحبی است.

*سجده های واجب

۱-   آیه ۱۵ سوره سجده

۲-   آیه ۳۷ سوره فصلت

۳-آخرین آیه سوره نجم

۴- آخرین آیه سوره علق

*سجده های مستحب

۱-   آخرین آیه سوره اَعراف

۲-   آیه ۴۸ سوره نحل

۳- آیه ۵۸ سوره مریم

۴- آیه ۱۸ سوره حج

۵- آیه ۷۷ سوره حج

۶- آیه ۲۱ سوره اِنشقاق

۷- آیه ۱۵ سوره رعد

۸- آیه ۱۰۷ سوره اسری

۹- آیه ۲۵ سوره نمل

۱۰- آیه ۶۰ سوره فرقان

۱۱- آیه ۲۴ سوره ص