عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تعبیر ناخن در خواب دیدن

مجموعه : گوناگون
تعبیر ناخن در خواب دیدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر
ناخن در خواب بر شش وجه است

۱-قوت
ونیرومندی

۲-قدرت
ومنزلت

۳-شجاعت ودلیری

۴-فرزند

۵-منفعت

۶-فرزندان غلام وکنیز

 

لوک اویتنهاو میگوید :

ناخن

بلند :
سود

کوتاه
: ضرر

گرفتن ناخن : شرمساری

 

مولف میگوید:

درآمدن
ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

 

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ
دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندک است .

۲ـ
سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است که به کار
افتخارآفرینی دست خواهید زد .

۳ـ
دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شکست خوردن در حرفة
خود است .

 

در سر زمین رویاها آمده:

خواب
ناخن : مشاجره

ناخنهایتان را می برید : مشاجره

دیگران
ناخنهای شما را می برند : سرافکندگی وبی آبروئی برای فامیل

یک مرد
خواب ببیندکه ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت شانس و موفقیت در
کارهایش

یک زن
خواب ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت یک عشق
پرسعادت

ناخنهای بی نهایت بلند یک زن : علامت پول
فراوان

ناخنهای شما خیلی کوتاه هستند : پول از دست میدهید
.

ناخنتان می شکند : بی پولی و غم

دیگران
ناخنهایشان را می جوند : افراد اجتماع از شما دوری می کنند .

خواب
ناخن اشخاص دیگر : شانس

ناخن
بچه ها رشد می کند : شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش
دارد .