اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این میوه بمبی برعلیه استرس

كیوی بمبی برعلیه استرس
استرس مواد مضر و كمبودخواب روی بدن انسان اثر می گذارند هر كس كه میخواهد به این وضع گرفتار نشود باید در روز عدد كیوی بخورد كیوی سیستم حفاظتی بدن را تقویت میكند و از بروز سرطان جلوگیری می نماید
كیوی پاد زهر سیگار است و كسانی كه سیگار می كشند بیاد جعبه جعبه كیوی بخرند و مصرف كنند
كیوی عمل هضم غذهای سنگین در معده را اسان میكند پس اگرپس از غذاهای سنگین كیوی مصرف شود باعث هضم بهتر غذا می شود.
 

پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز