اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. فرمان زندگی را از همان اول، خودت به دست بگیر
ب. اگر پرسپولیسی هستی آن گاه همسرت نباید استقلالی باشدمفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)

الف. انتخاب همسر از بین آدمهای برجسته
ب. شکم برجسته ممنوع!مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)

الف. همیشه راه راست را برو
ب. به طرف منزل مادرزن

 

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. لطفا موالیدتان را كنترل كنید!
ب. یکی کمه، دو تا غمه، سه تا که شد خاطرجَمعه!

 

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. به سراغ شوهر که می روی تازیانه را فراموش نکن!
ب. کتک زدن ممنوع

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. همسرت را نپیچان
ب. دم درآوردن ممنوع!

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. ماه عسل به دریا نروید، غرق می شوید، حسرت به دل می مانید!
ب. زیرآبی رفتن ممنوع
 

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. وفاداری در حد سگ
ب. اخلاق سگی ممنوع

 

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. به پای هم پیر شوید
ب. پیرتان در می آید!

 

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. ladies next
ب. محل وقوع

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. بعد دوسال راه میندازیم یه مخزن گنده جوجه کشی!
ب. دو فرزند کافی است!

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. همدیگر را دور نزنید!
ب. دور همدیگر بگردید!

مفهوم تابلوهای رانندگی در زندگی مشترک (طنز)
الف. هنگام دعوا از چکش استفاده نکنید
ب. زندگی شما به بن بست رسیده است