عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

كاهش جمعیت جوان ایران از سال آینده

مجموعه : مجله خبری روز
كاهش جمعیت جوان ایران از سال آینده
بر اساس پژوهش های صورت گرفته، جمعیت جوانان 20 الی 29 ساله كشور از سال 1390 روند نزولی پیدا می كند.
 این یافته های آماری و پژوهشی نشان می دهد، جمعیت جوانان كشور از سال های 1387 تا 1392 در اوج و مشخصا جمعیت جوان كشور در میانگین سنی 29-20 سال در سال 1389 بیشترین میزان یعنی حدودا 8/17 میلیون نفر است.
بر اساس این گزارش، جمعیت جوانان 29 -20 ساله كه اصطلاحا جوانان در سن ازدواج نیز گفته می شوند از سال 1385 با حدود 2/16 میلیون نفر تا امسال با حدود 8/17 میلیون نفر سیر صعودی داشته اما در یك نرخ كاهش بسیار اندك از سال آینده این جمعیت به حدودا 7/17 میلیون نفر كاهش می یابد و این روند كاهش تا سال 1392 به حدود 3/17 میلیون نفر و در سال 1395 به كمتر از 5/15 میلیون نفر می رسد.
هم اكنون 731,820,8 نفر زن و 348,968,8 نفر مرد 29-20 ساله در كشور وجود دارند كه بیشترین میزان را در طی دوره 10 ساله 95-85 شامل می گردد.
دولت دهم با بیشترین متقاضی مسكن و اشتغال مواجه است بر این اساس دولت دهم با بیشترین جمعیت جوان در آستانه ازدواج در تاریخ كشور مواجه است كه این مسئله نیازهایی همچون مسكن، اشتغال، ازدواج و … را به اوج خود می رساند.
اجرای طرح مسكن مهر، ارائه تسهیلات اشتغال همچون بنگاه های زود بازده و برنامه ریزی گسترده دولت در حوزه ازدواج در همین راستا در دولت های نهم و دهم برنامه ریزی شده است.
گفتنی است، تا پیش از دولت نهم مبلغ وام ازدواج جوانان 1 میلیون تومان برای زوجین بوده كه این میزان هم اكنون به 4 میلیون تومان رسیده است و حداكثر تا سه ماه آینده به 5 میلیون تومان خواهد رسید و این میزان با توجه به وقوع حدود 1 میلیون ازدواج در سال، تخصیص اعتباری در حدود 5 هزار میلیارد تومان را اجتناب ناپذیر می كند.