رأی دادگاه انگلیسی به نفع ایران

مجموعه : مجله خبری روز
رأی دادگاه انگلیسی به نفع ایران
باشگاه Steamship که متعاقب اعمال تحریم ها از سوی خزانه داری انگلستان از انجام تعهدات خود و پرداخت خسارت یکی از شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خودداری می کرد با رای دادگاه سلطنتی عدالت انگلیس مجبور به پذیرش پرداخت خسارت طبق تعهدات خود شد.
دادگاه سلطنتی عدالت انگلیس با صدور رای به نفع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، باشگاه P&I Steamship Mutual را موظف به انجام تعهدات خود در زمینه ایجاد پوشش بیمه ای لازم طبق قراردادهای دوجانبه کرد.
واحد مرکزی خبر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی (مانا) ، باشگاه Steamship که متعاقب اعمال تحریم ها از سوی خزانه داری انگلستان از انجام تعهدات خود و پرداخت خسارت یکی از شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خودداری می کرد با رای دادگاه سلطنتی عدالت انگلیس مجبور به پذیرش پرداخت خسارت طبق تعهدات خود شد.
با حکم این دادگاه کشتی چند منظورهZoorik به ظرفیت 24 هزار تن که یک سال پیش در دهانه رودخانه یانگ تسه چین دچار حادثه شده بود می تواند از پوشش بیمه ای این باشگاه (کلوپ) استفاده کند.
رای این دادگاه در حالی به نفع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر شد که براساس وضع تحریم‌های سخت‌گیرانه انگلستان ،مدیران باشگاههای (کلوپ های) P&I در صورت پرداخت هرگونه خسارت به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بدون تاییدیه از خزانه داری انگلیس، با جریمه های سنگین و همچنین زندان بلندمدت مواجه می شوند.
هرچند باشگاه مذکور حق تجدید نظر خواهی از حکم صادره رابراساس قوانین موضوعی برای خود حفظ کرده است اما با توجه به قبول پرداخت 50 درصد از رقم تعهدات خود، به نظر می رسد عملا درصد کمی را در گرفتن نتیجه در دادگاه استیناف برای خود پیش بینی کرده است.
بر اساس رای صادره ، برغم اعمال تحریم ها ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می تواند با اختیارات حاصل از کنوانسیون بین المللی سوخت کشتی ها از پوشش بیمه ای مربوطه تا زمان اعتبار پوشش طبق کنوانسیون موضوعی بهره مند شود.