اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آموزش ساخت اكانت كاربر در ویندوز

اگرشماتیمی هستیدیاچندنفرهستیدكه به طورمشترك ازكامپیوترتان استفاده می شودومی خواهیدبرای ورودهركدام اكانت خاصی داشته باشیدمراحل زیرراطی كنید:
1.وارداستارت وسپس واردكنترل پنل شوید.
2.برروی User account كلیك كنید.
3.اگرمی خواهیداكانت جدیدی بسازیدبرروی Creat a new accountكلیك كنید.
4.دركادرظاهرشده درپنجره جدیدنام دلخواه راواردكنیدو Next رابزنید.
5.دوگزینه دربالاصفحه وجودداردكه سطح دسترسی هركدام فرق دارد،موس رابرروی هركدام كه قراردهیدمیزان دسترسی آن رانمایش میدهد.به دلخواه خودیك گزینه راانتخاب كنیدو creat account رافشاردهید.
6.اكانت شماساخته شدوبه صفحه اصلی ساختن برگشتیدحال می توانیدبرروی اكانت ساخته شده كلیك كنیدوتنظیمات خودرااعمال كنید.
7.چنانچه می خواهیدبرروی اكانت خودپسووردقراردهیدبرروی creat a password كلیك كنید.
8.چنانچه میخواهیداكانتتان راحذف كنیدبرروی Delete the account كلیك كنید.
 
 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز