اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زمان ‌بندی‌اجرای ‌برنامه‌ها بطور خودكار

می‌توانید وظایف را طوری برنامه‌ریزی کنید که‌در زمان‌ها یا فاصله‌های زمانی مناسب بطور خودکار اجراشوند. Scheduling (برنامه ریزی) برای وظایفی که بهتراست بطور خودکار اجرا شوند مناسب است آن‌هم درزمان‌هایی که کسی از کامپیوتر استفاده نمی کند.

1.مسیرزیرراانتخاب کنید: Start>All Programs>Accessories>System tools>Scheduled tasks .
2.روی آیکون Add Scheduled tasks کلیک کنید.
3.روی Next کلیک کنید.
4.برنامه موردنظرراازلیست انتخاب کنیدیاآن رااز Browse انتخاب کنیدوازکادر Select program to schedule برای انتخاب برنامه استفاده کنید.
5.درصورت نیازنام وظیفه راعوض کنید،زمان اجرای وظیفه یاتعداددفعاتی راکه دردوره های زمانی خاص بایداجراشوندراانتخاب کنید.
6.گزینه های زمان بندی مناسب راانتخاب کنیدو Next بزنید.
7.نام کاربری وکلمه عبوری راکه می خواهیدتحت آن برنامه به اجرادرآیدراتعیین کنیدو Next رابزنید.
8.کادرانتخاب Open Advanced properties for this task when I click finish راعلامت بزنید.دکمه Finish رابزنید.
9.بااستفاده ازکادرانتخاب Enabled ،می توانیدوظیفه رافعال یاغیرفعال کنید.روی برگه Scheduled کلیک نمایید.
10.تنظیمات بیشتری رابااستفاده ازبرگه Schedule ،اعمال کنید.

 
 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز 11.روی Settings کلیک کنید،تنظیمات موردنظررااعمال کنید،و Ok راکلیک نمایید.