اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

معیارهاى اساسی برای انتخاب دوست

مجموعه : سبک زندگی
معیارهاى اساسی برای انتخاب دوست
معیارهای انتخاب دوست، حفظ آن و نوع روابط با او در روایاتی از امیرالمومنین علی علیه السلام از كتاب غررالحكم و نهج البلاغه:
1 – از دوستت ایمن مباش تا این كه او را بیازمایى و بسیار با احتیاط با دشمنت‏ برخورد كن .

2 – دوراندیش كسى است كه دوست نیك را برگزیند، زیرا كه فرد به دوستش سنجیده می ‏شود .

3 – براى خدا دوست ‏بداركسى را كه براى اصلاح دین با تو نبرد می‏كند و تو را یقین نیك و درست می ‏آموزد .

4 – دوستت را گرامى دار و از دشمنت درگذر تا فضل و مردانگى براى تو مسلم گردد .

5- لغزش دوستت را ببخش تا دشمنت تو را پاك پندارد .

6 – هركس با مردم گذشت وجوانمردى داشته باشد ازدوستى آنان برخوردار گردد .

7 – دوستت را با نیكى و خوش رفتارى سرزنش كن و بدى‏ها و زشتى‏هاى او را با بخشش و هدیه دفع كن و ازخود دور ساز .

8 – هركس در راه رضاى خدا (با دیگرى) همنشینى كند ، همنشینى با او نیك و گرامى و دوستیش پایدار است .

9 – برادرى و دوستى با نیكان مغتنم است و همچنین دورى گزیدن از همنشینى با بدان و بدكاران .

10 – با خردمندان هم صحبت ‏باش، با دانشمندان همنشینى كن و برهواى نفس پیروزشو تا رفیق گروه برتر و بالاتر شوى .

11 – همنشینى با دوست عاقل، روح را زنده می ‏كند .

12 – هركه دوستیش با تو در راه خدا نیست از او بترس، زیرا كه دوستیش پست و همنشینى با وى زشت است .

13 – دوستى دنیا زدگان به كمترین چیزى كه پیدا شود و پیش آید از بین می ‏رود .

14 – آنان كه براى یارى خدا با هم برادرى می ‏كنند دوستى شان براى پایدارى سبب آن دوستى، پاینده و پایدار است .

15 – دوستى دین داران با یكدیگر دیرقطع می ‏شود و دوام و ثباتش دایمى است .

16 – دوست هركس عقل اوست .

17 – پیوند دوستى را با برادران دینى خود محكم سازید كه آنان ذخایر دنیا و آخرت هستند . مگر نشنیده‏ اید كه خداوند در قرآن شریف به تاثر گمراهان در قیامت اشاره كرده كه می‏گویند: (در روز سخت) نه شفیعى داریم، نه دوستى كه در كارمان همت گمارد .

18 – با دوستان همراهى كردن، دوستى را پایدار می دارد .

19 – هركه را دوست می ‏دارید در راه خدا و براى او، دوست‏ بدارید و هركس را دشمن می ‏دارید در راه خدا و براى او، دشمن بدارید .

20 – اگر با شمشیرم بر بینى (فرق – دماغ) مؤمن بزنم تا مرا دشمن بدارد، دشمن نخواهد شد و اگر همه دنیا را درگلوى منافق بریزم تا مرا دوست‏ بدارد، دوست نخواهد داشت و این حقیقتى است كه بر زبان پیامبر امى (ص) جاری شده كه فرمود: «اى على! هیچ مؤمنى تو را دشمن نمى‏دارد و هیچ منافقى تو را دوست نخواهد داشت .»

21 – دو كس درمورد من هلاك خواهند شد: دوست غلو كننده و دشمن سرسخت .

22 – سودمند ترین گنج ها، دوستى دلهاست .

23 – دوستى با تلخی و جدال نشاید .

24 – هركس دوستت دارد، (تو را از بدى) نهى كند و كسى كه دشمنت دارد فریبت دهد .

25 – دوستى مقام و ریاست، انسان را از دوستى به پروردگار باز دارد .

26 – كسى كه مرا دوست دارد در هنگام مرگ مرا به گونه‏اى می ‏یابد كه دوست مى‏دارد، و كسى كه مرا دشمن دارد در آن هنگام به گونه‏اى مرا خواهد یافت كه ناخوشایندش می ‏باشد .

27- اموالتان را متوجه كسى سازید كه دلهایتان او را دوست دارد .

28 – كسى كه ازخدا بترسد مردم او را دوست دارند .

29- كسى را كه به خاطراصلاح دین با تو مبارزه مى‏كند و تو را یقین نیكو می ‏آموزد براى خدا دوست ‏بدار .

30 – برحذر باش از دوستى با دشمنان خدا، و خالص نمودن دوستى براى غیردوستان خدا، چرا كه هر گروهى را دوست داشته باشید با آنان محشور خواهید شد .

31 – زبان، بیان كننده مراتب دوستى است، اما ظاهرحال، حاكى از محبت دل است .

32 – شایسته ترین فرد براى دوستى، كسى است كه سودش براى تو و زیانش براى دشمن تو باشد .

33 – در دوست داشتن، زیاده روى مكن .

34 – محبت قلبى ، با دوستى محكم گردد .

35 – سه چیز موجب محبت دلهاست: دین دارى، فروتنى و بخشندگى .

36 – سه چیز محبت آور است: خوش خلقى، رفاقت نیكو و تواضع .

37 – چشم دوست، ازدیدن عیبهاى دوست نابینا، و گوشش از شنیدن بدیهایش ناشنواست .

38 – از دست دادن دوستان، غربت و تنهایى است .

39 – كسى كه چیزى را دوست ‏بدارد همواره به یاد او سخن گوید .

40 – آن كه ما اهل بیت را دوست ‏بدارد باید پوششى از بلا را مهیا سازد (یعنى آماده پذیرفتن بلاها از سوى مخالفین ما باشد).