فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن جای این آدمها بودی !!
فکر کن که تنها داماد دنیایی
 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن جای این آدم ایستادی

 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن بین امواج گیر کردی

 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن روی این پل ایستادی

 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن جای این آقا باشی

 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن همهء اینا مال شماست

 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن قراره با اینا مسابقه بدی

 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن که مجبوری از این پل بگذری

 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

فکر کن که معلم این کلاسی

 
فکر کن جای این آدمها بودی !!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب