عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دیسك های نوری مغناطیسی

دیسك های نوری مغناطیسی
 
باتلفیق دوتكنولوژی مغناطیس ونور،تلاش می شودتا دیسك هایی ایجادشوندكه هم خاصیت قابل پاك شدن وبازنویسی دیسك های مغناطیسی راداشته باشندوهم چگالی وظرفیت بسیاربالای دیسك های نوری.به نظرمی رسدكه این گونه دیسك هادرتولیدانبوه به بازارمصرف عرضه شده است.قطراین دیسك ها5اینچ بوده ،ازنوع پاك شدنی هستندواز سرعت بسیاربالایی برخوردارند،سرعت انتقال دراین دیسكهاحدودیك مگابایت درثانیه ویابیشتراست.درسال های اخیردیسكهای نوری به طوروسیعی برای سرگرمی ،برنامه های تعلیم وتربیت وا رتباطات تصویری-صوتی بكارگرفته شده است.درزمینه ذخیره اطلاعات ،سیستم های ثبت نوری مستقیم به عنوان تجهیزات رایانه ای معروف شده اند،جایی كه تركیب ظرفیت اطلاعات خیلی زیادودسترسی سریع به آنهاتوسط دیسك های نوری یك جایگزین جذاب برای روش های دیگرذخیره حافظه رایانه ای است.ظرفیت اطلاعات زیاد،طول عمر زیادوزمان طولانی نگهداری ،كاربردهای ذخیره و…رامنحصربه خودكرده است.

مزیت های دیسك های نوری
اصلی ترین مزیت دیسك های نوری بردیگرسیستم هاماننددیسكهای صوتی معمولی و سیستم های نوارمغناطیسی،علاوه برذخیره اطلاعات به چگالی بالا،عدم تماس فیزیكی بین سیستم قرائت وماده ذخیره اطلاعات است كه ازپاره شدن جلوگیری می نماید.علاوه براین دردیسك های نوری ،لایه ماده شفافی رامی توان روی اطلاعات ذخیره شده نشانیدتاآسیب نبیند.گرامافون اطلاعاتی رادرسطح دیسك به صورت مارپیچ ضبط می كندكه ردپا نامیده می شود.امادرعمل دردیسك های نوری ،نه شیارونه خط مداوم وجود دارد بلكه فقط علامت های مارپیچ های شكسته ای راشكل می دهد.این علامت ها مساحت های كوچكی هستندكه نسبت به اطراف خود فرق نمایانی دارد.معمولاحفره هایی درسطح دیسك ایجادمی كنند،درنتیجه بازتاب درطول مسیربا توجه به توزیع حفره ها تغییرمی یابد،كه بیانگرثبت اطلاعات است.

ذخیره وخواندن اطلاعات ذخیره شده
برای خواندن اطلاعات ذخیره شده بازوی اپتیكی تغییرات بازتاب رابه سیگنال الكتریكی تبدیل می كند.یك عدسی درداخل بازو پرتوكم توان لیزر رابه لكه كوچك نوری برروی مسیر متمركزمی كندو همچمنین نوربازتاب شده ازدیسك رامجددا به آشكارسازی نورهدایت می كند.خروجی آشكارسازی نوری براساس توزیع گودالهای طول مسیرتغییرمی كندو سیگنال الكتریكی بدست می دهدكه می توان سیگنال صدا،تصویر و یا داده هارا دوباره بدست آورد.سیگنال های صدا به صورت دیجیتال دردیسك ذخیره می شوند.نمونه های صدابا آهنگ 1/44KHZ بدست می آیدو بلندی صدا برای هرنمونه به مقادیرعددی به صورت كلمه كددوتایی،16بیتی درمی آید.بیت های اضافی برای اصلاح خط اضافه می شودوبیت های فراوانی درفركانس 3218/4MHZ برروی دیسك ذخیره می شود.صفرها بیانگر سیگنال نوری كوچك و یك هابیانگرسیگنال های قوی هستند،ازاین رومسیرازحفره هاوفضاهایی باطول های مشخص تشكیل یافته است.
ازسوی دیگر،سیگنال های ویدیویی،بصورت آنالوگ ذخیره سازی می شود،زیراذخیره سازی به روش دیجیتال احتیاج به پهنای باند بساربالادارد.سیگنال تركیبی ویدیو(با رنگ واطلاعات تابشی)به صورت فركانس مدوله می شود(FM) حدودفركانس حامل MHZ 5/7 وصدابه آن بعدا با مدولاسیون اضافه می شود.این باعث می شود تا فاصله گودال های(مركزتامركز)براساس مدولاسیون فركانس صورت مربوطه تغییریابد.درحافظه های نوری داده ها هم به صورت آنالوگ وهم به صورت دیجیتال ذخیره می شود.برای مفیدواقع شدن درفرآیندكردن داده ها درالكترونیك تجهیزات ذخیره سازی باید قادر به بازسازی داده های ذخیره شده باحداقل میزان خطا ودرحدودیك قسمت در1210باشد،كه دیسك های نوری به این دقت رسیده اند.با دیسك های نوری به چگالی اطلاعات زیادی ازیك لكه متمركز شده بسیاركوچك لیزر دست یافته اند.قطرلكه توسط رابطه 960/4F نشان داده می شود.باتوجه به محدودیت های پراش حداقل قطرلكه نوری تشكیل شده درنقطه كانونی عدسی حدود0/2NAاست كه NA دیافراگم عددی عدسی است NA=Nsin كهN ضریب شكست فضای جسم و S است،قطرعدسی و S فاصله جسم تاعدسی است .متقابلاچگالی اطلاعات ازمرتبه(NA2)است.

ثبت كردن
فرایندثبت اطلاعات بستگی به این داردكه آیاقراراست اساسادیسك به تعدادزیادی برای مشتریان بازاركپی برداری شودو یا برای ذخیره سازی مهیامی شود.بیشتردیسك ها به هرمنظوری كه تهیه می شوند،حاوی اطلاعات زیادی باكیفیت خوب هستند.لذاكپی كردن آنهانسبتا آسان و ارزان است.

موادثبت كننده
گودال‌ها دارای ابعاد میكرون است وازاین رو مواد ثبت كننده نیزباید دارای توان تفكیك بالاباشند و برای آنكه بتوان توان لیزری مورد نیاز را به حداقل رساند باید دارای حساسیت خیلی بالاباشند.ترجیحا موادثبت كننده بایدبتوانندثبت زمان واقعی رابدست دهندواجازه خواندن سریع اطلاعات ذخیره شده رانیزممكن سازند.یعنی بطورایده آل فرایندهای مرحله ای بین نوشتن وخواندن وجودنداشته باشد.علاوه برفوتورزیست ها،فیلم های فلزی،مخصوصاآنهایی كه براساس آلیاژتلوریم ساخته شوند،دارای دقت خوب وحساسیت بالاهستند.دراین حالت تابش لیزرپالسی ایجاد گودال یا حفره درلایه نازك فلزمی كند،(ازطریق ذوب یابرداشتن)و بازتاب لایه نازك راتغییرمی دهد.ازآنجایی كه ایجادحفره فرآیند حرارتی است طول موج لیزر خیلی مهم نیست و از هر لیزری كه بتواند توان موردنیاز را به دست دهد برای نوشتن می توان استفاده نمود.

خواندن داده هاازدیسك های نوری
باریكه لیزر،معمولاازیك لیزردیودبه دلیل اندازه قابل ملاحظه اش ازطریق زیرلایه به لایه بازتاب كننده دیسك متمركزمی شود.عدسی متمركزكننده شبیه به یك عدسی شی است وبرای جاروب كردن كل دیسك ، با لیزر درسیستم قرائت درنرده ای زیر دیسك نصب شده است.قسمتی ازنوربازتاب شده،كه توسط دیسك مدوله شده است باهمان عدسی گردآوری می‌شودو بر روی آشكارسازنوری هدایت می شود.نور به شدت ازنواحی كه گودال وجود ندارد(معمولازمین خوانده می شود)بازتاب می شودو بطور وسیعی توسط گودالها پراكنده می شود.بطوری كه خروجی آشكارسازوقتی باریكه مسیر را طی می كند،تغییرمی یابد،برای مثال درذخیره به روش دیجیتال ،تغییردرمیزان سیگنال بازتاب شده بیانگرانتقال ازگودال به زمین وبالعكس است.درحقیقت این انتقالات بكارمی روندتایكهارابیان كنند ،درحالیكه فاصله بین انتقالات گودالهاویازمین بیانگرتعدادصفرهاست.

مزیتهای استفاده ازنوربازتابی به جای نورعبوری
استفاه ازبازتاب به جای نورعبوری چندین مزیت دارد.برای مثال ازآنجایی كه فقطیك سطح دیسك مورداستفاده قرارمی گیردساختمان حركت آزادسیستم ساده می شودوتعدادقطعات نوری موردنیازكاهش می یابد.لایه نشانی محافط نیزفقط برروی یك طرفه لایه اطلاعات لازم است وساختمان كنده كاری كم عمق ترازحالت عبوری است،این دونكته باعث تولیدانبوه دیسك می شود.نهایتا،سیستم كنترل خیلی ساده ترساخته می شودولكه وخراشهای سطح محافظ ازلایه اطلاعات جدامی شوندوازتمركزخارج می شوندوبدین طریق اثرآن برروی سیگنال بازخوانی حذف می شود.

دیسك های نوری قابل پاك شدن
برای خیلی ازكاربردهامانندحسابگری وبه روزكردن اطلاعات تسهیلات پاك كردن ودرباره نوشتن مفیداست.موادی كه می توانند برای دیسك های نوری قابل پاك شدن مورداستفاده قرارگیرند شامل مواد مگنتواپتیك،ترموپلاستیك ها و لایه های نازك چالكوجنایند برای ذخیره دائمی ومواد فوتوكرومیك ،فوتوفریك وفوتوكانداكتیو برای ذخیره سازی برای زمان های محدودبكارمی روند.برای مثال باریكه نویسنده لیزرناحیه كوچكی ازفیلم نازك ازماده فرومغناطیس راكه به صورت عمودی مغناطیس شده است(برای مثال cd Tbfe )گرم می كند تابه دمای بالای نقطه كوری آن می رسد،وخاصیت مغناطیس دائمی خودرا ازدست می دهد.اگرناحیه مجازبه سردشدن درحضورمیدان خارجی كه درجهت غیرموازی بامغناطیس شدن اولیه است باشد،آن گاه نواحی كه پلاریزاسیون راذخیره كرده اندتشكیل می یابند.خواندن دراین حالت معمولابااستفاده ازاثرمگنتو- اپتیك كر(كه آن باریكه پلاریزه نوره ازسطح مغناطیس شده بازتاب می شوددارای صفحه پلاریزاسیون است وبه میزانی كه بستگی به شدت مغناطیس شدن وجهت مغناطیس شدن داردنسبت به جهت پرتوی نور،می چرخد)،انجام می گیرد.باریكه پلاریزه شده داری چرخشهای متناوب است ،بسته به این كه كدام قسمت فیلم برخوردمی كندو از آن بازتاب می كند،مقدارچرخش فقط چنددهم درجه است ومعمولابا روشهای آشكارسازی حساس ،ازعبورنوربازتابی ازیك تقسیم كننده پرتو پلاریزه كننده ومقایسه دونورتولیدشده به دست می آید.
پاك كردن ودوباره نوشتن به سادگی ازگرم كردن لایه نازك روی دیسك تادمای بالاترازنقطه كوری ودرحضوریك میدان مفناطیسی خارجی به دقت هدایت شده انجام می شود .به طوروضوح لیزری كه برای خواندن به كارمی رودبایددارای توان به مراتب كمترازتوان لیزری كه برای نوشتن بكارمی رود،باشدتاازبین بردن داده های ذخیره شده جلوگیری شود.اخیراتوجه زیادی به دیسك های نوری قابل پاك شدن شده است وچندین سیستم چندلایه ای ارزیابی شده است .سیستمهای دیسك نوری بطورروبه افزایشی درسیستمهای ذخیره سازی انبوه مورداستفاده قرارمی گیرد.برای مثال سیستم مگاداك ،شامل 64دیسك كه همان زمان دسترسی به هریك ازدیسك هاحدود 150MS است وزمان ظاهرشدن هردیسك 20ثانیه است.ظرفیت چنین سیستمی درناحیه 1410_1210 بیت است كه درمدت حدودچند ثانیه می توانددوباره به دست آید.

 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز