اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ماه های تولد افراد و ارتباط آن با بوسه

ماه های تولد افراد و ارتباط آن با بوسه
برج ثور اردیبهشت
بوسه های شما با تعلل صورت می گیرد، اما بوسه هایی ژرف و با احساس هستند كه پی در پی می آیند و می آیند و …

برج جوزا خرداد
بوسه های شما با فوران خنده، لبخند و مسخره بازی قطع می شود.

برج سرطان تیر
بوسه های شما گرم و لطیف است، و دوست دارید تا ابد به آن ادامه دهید.

برج اسد مرداد
بوسه های شما وحشی و پراحساس، همراه با چنگ زدن و گاز گرفتن است. هیچگاه موقع بوسیدن از بروز احساسات خود جلوگیری نمی كنید و دوست دارید دیگران شما را به این خاطر تشویق كنند.

برج سنبله شهریور
بوسه های شما بسیار دقیق، ظریف و ماهرانه است و معشوقتان زمانی متوجه آن می شود كه شما كارتان را تمام كرده اید!

برج میزان مهر
آنقدر نگران وضعیت تنفستان هستید كه نمی توانید خوب به بوسیدنتان بپردازید.

برج عقرب آبان
شما خیلی زود از بوسیدن می گذرید و به سراغ چیزی می روید كه پشت سر آن برسد.

برج قوس آذر
نشانگر حس شهوتران و لذت طلب شماست، اما این احساس داغ و سوزان خیلی زود فروكش میكند.

برج جدی دی
بوسه های شما لحظه ی خلاص شدن و آزادی از استرسی است كه در طول روز اسیرتان كرده است.

برج دلو بهمن
بوسه های شما خیس و با كثیف كاری همراه است و هنگام بوسیدن چشمانتان را باز نگاه می دارید!

برج حوت اسفند
بوسه های شما رویایی، خیال انگیز، عاشقانه و ابدی است.