اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

علل گرایش بعضی از دختران به مردان شرور و لا اوبالی

علل گرایش بعضی از دختران به مردان شرور و لا اوبالی
علل گرایش برخی دختران به مردان شرور و لاابالی:
1- فـقـدان اعتماد بنفس و عزت نفس در مردانی که خود را بسیار خوب می‌‌دانند. مـردان کمرو از آنـکـه بـه دخـتـر مــورد علاقه خود نزدیک شده و احساسش را بیان کنند هراس دارند. امـا هنـگـا می‌ که نزدیک دختر مورد علاقه خود ن می‌شوند و یا احساسشان را برای آن دختر بیان نمی‌کنند، چـگونه انتظار دارند آن دختر متوجه آن گردد؟ و یا زمانیـــکه برای خودشان ارزش و احترامی‌ قائل نیستند، چگونه انتظار احترام از دیگران باید داشته باشند؟

2- مردان خیلی خوب بدنبال زنان خیلی خوب هستند اما برخی اوقات زنان به ظاهر خیلی خوب نیز مانند مردان خیلی خوب کمرو می‌باشند. اکنون چگونه ممکن است دو فرد کمرو جرات آن را پـیـدا کـنند و بـه یـکدیگر نـزدیک شوند و باب صحبت را بگشایند؟ همین موقع است که مردان شرور و بی پروا از راه می‌رسند و دختران کم رو و خیلی خوب و بی صدا را از آن خود می‌‌کنند.

3- اعـتـماد بنفس پایین خود دختر. دخترانی که جذب مردان شرور می‌‌گـردنـد مـعـمـولا خـودشـان از اعـتـماد بنـــفس پایینی برخوردارند و همین مســـئله سبب می‌‌گـردد آنها رابطه وابسته ای با مــردان شرور برقرار کنند. معمولا به مـردان خیلی خـوب نزدیک نمی‌شوند چون می‌‌پــندارند لیاقت اینگونه افراد را ندارند و یا رابطه آنها بزودی زود از هم خواهد پاشید و توان راضی نگه داشتن آنها را ندارند. اما به مردان شرور اعتماد می‌‌کنند و دوسـتـشان می‌‌دارنــد چون اگر چه این مردان مرتبا آنها را تحقیر می‌‌کنند اما اینگونه دختران دائما می‌‌کوشند نظر وی را تغییر دهد.

4- مردان شرور و لاابالی برای دیگران و احساسات آنها ارزشی قائـل نمی‌باشند و طوری رفتار می‌‌کـــنند که گویی پادشاه جهان هستند. از طرفی چون به دختران بی اعتنایی می‌کنند، دختران بیشتر خواهان آنان می‌‌گردند. از طـرف دیــگر آنها زود مایوس نمی‌شوند و هرگاه دختری آنان را طرد کرد، بدنبال دختر دیگری می‌‌رونـد امــا مردان خیلی خوب و خجالتی با شنیدن جواب رد بسرعت مایوس می‌شوند. از طـــرفی افراد شرور اعتماد بنفس کاذبی را به نمایش می‌گذارند و یا دست به کارهای مخاطره آ میز می‌زنند که همین مسئله دختران را فریب داده و جلب خود می‌‌کند. بعلاوه چون افراد شرور چنین به نـظــر می‌رسـند کـه از هیچ چیز نمی‌هراسند و توانایی دفاع در برابر هر فردی را دارند، دختران فاقد اعتماد بنفس جذب آنها می‌شوند.

5- خود دختر شرور و لاابالی است. هر کـسی مایـل اسـت بـا هم نـوع خود رابطه برقرار کند. بنابراین جای تعجب ندارد که اینگونه دختران تنها جذب مردان لاابالی خواهند شد.

6- برخی اوقات دختران و زنان بر اساس طبیـعتـشان تـمایـل دارنـد مشـکلات و ناراحتی‌های مردان بدکردار و شرور را حل و فصل کنند و در واقع نقش یک مادر ناجی و پرستار را برای انان ایفا کرده و در واقع فرشته نجات آنها گردند بـه میان خاطر خود را قربانی اینگونه مردان‌ می‌کنند.

7- مردان خیلی خوب و خجالتی با تمام ویژگیهای خوبشان معمولا افراد کسل کننده می‌‌باشند. آنها دست به کارهای مخاطره آمیز و ماجراجویانه نمی‌زنند که دختران را تحت تاثیر خود قرار دهند.

8- دختران سطحی نگر. این گـونه دختران تنها به ظواهر اهمیت می‌دهند مانند: پول، ظاهر و مقام. آنها تنها می‌خواهنـد بـه همردیفان خود فخر فروخته و خودنمایی کنند. بنـابرایـن بـا مردی که دارای ثروت و مقام و یا ظاهر خوبی باشد به هر قیمتی و حتی اگر آن مرد بی شـخصـیـت و لاابـالـــی و بد رفتار باشد رابطه برقرار می‌کند.

9- بنابراین تابع بودن، بی آزار بودن، بسیار منعطف بودن اگر چه در ظاهر ممکن است که فرد را به مثابه یک مرد بسیار خوب جلوه دهد اما مناسب یک زندگی پر مخاطره نیست، و مـردان به ظاهر خیلی خوب بهتر است اندکی هم از خود: جرات، اعتماد بنفس، جذبه و ماجراجویی نشان دهند.