اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رابطه ایمیل با شخصیت افراد مختلف !

رابطه ایمیل با شخصیت افراد مختلف !
نتایج یك بررسی تازه نشان می‌دهد بسیاری از مردم از روی آدرس پست الكترونیك كاربران در مورد شخصیت آنها قضاوت می‌كنند و این قضاوت در اكثر موارد درست و نزدیك به واقعیت است، زیرا كلمات انتخاب شده توسط كاربر به عنوان آدرس پست الكترونیك معرف ویژگی های شخصیتی اوست.

پژوهشگران دانشگاه لایپزیك با انتخاب 600 آدرس ایمیل به طور تصادفی از صاحبان آنها خواستند پرسشنامه‌ای شخصیتی را پر كنند.

آنان سپس از 100 دانشجو خواستند با مشاهده آدرس‌های ایمیل در مورد ویژگی‌های مالكان آنها شامل انزواطلب بودن یا گشاده رو بودن، خود بزرگ بین بودن یا خاضع بودن، سختگیر بودن یا ساده‌گیر بودن و سایر موارد قضاوت كنند.
 
نتایج این بررسی نشان داد افرادی كه در آدرس های ایمیل خود از كلماتی مانند كوچولو، كوچك یا عزیز و شیرین همراه با اسم حیوانات باهوش خانگی استفاده می‌كنند افرادی دلپذیرتر و ملایم‌تر هستند.

در مقابل افرادی كه در آدرس های ایمیل خود از كلماتی مانند شاه(king) یا بهترین (the best) استفاده كرده بودند افرادی خودپست و مغرور بودند.

جالب آنكه از هر 6 مورد قضاوت دانشجویان در مورد شخصیت مالكان ایمیل 5 مورد صحیح بوده است. ترتیب دهندگان این تحقیق گفته‌اند كه خود از نتایج آن شگفت زده شده‌اند.