عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

فارس: چت نکنید و گرنه ایدز می گیرید !!!!

مجموعه : مجله خبری روز
فارس: چت نکنید و گرنه ایدز می گیرید !!!!
فارس: بر اساس نتایج تحقیقات یک پژوهش، نشان داد کاربران سایت «یاهو چت» به خصوص دانش آموزان و دانشجویان از گروه‌های در معرض خطر ابتلا به ویروس ایدز هستند.

بررسی رفتارهای مخاطره‌انگیز مرتبط با ایدز و فاکتورهای موثر بر آن در بین کاربران ایرانی سایت یاهو چت بسیار تأثیرگزار است. در این راستا طراحی یک برنامه آموزشی برای کاربران اینترنتی و همچنین عموم مردم مخصوصاً دانش‌آموزان و دانشجویان که از گروه‌های پرخطر انجام رفتارهای مخاطره‌انگیز مرتبط با ایدز هستند، الزامی است.

مطابق آمار سازمان جهانی بهداشت و برنامه پیشگیری سازمان ملل متحد در سال 2007، به طور کلی 32،2 میلیون نفر در جهان با بیماری ایدز زندگی می‌کنند که از این میان 14،7 میلیون نفر زن و 5،2 میلیون نفر کودکان زیر 15 سال هستند.

امروزه 1،2 میلیون مرگ بر اثر ابتلا به ایدز به صورت سالانه در جهان گزارش می‌شود که مطابق آمارها در سال 2005 میزان ابتلا به ایدز در ایران نیز 14 هزار نفر بوده است.

کاربران ایرانی سایت یاهو چت یکی از پرخطر‌ترین گروه‌های دارای رابطه آزاد و محافظت نشده هستند که بررسی رفتارهای مخاطره‌انگیز در مورد ایدز و عواملی که باعث ایجاد آن می‌شود، می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از ایدز داشته باشد، اما با این وجود مطالعه‌ای روی آنها صورت نگرفته است.

این مطالعه دارای دو هدف کلی است که در قدم نخست به بررسی اطلاعات دمگرافیک، سطح دانش، درک و نگرش کاربران فارسی سایت یاهوچت پرداخته‌ شده است و در قدم بعدی رفتارهای مخاطره‌انگیز شناسایی و ارتباط آنها با فاکتورهای ذکر شده بررسی شده است.
این پژوهش یک مطالعه توصیفی _ همبستگی است که با مشارکت 200 کاربر ایرانی سایت یاهوچت بین ماه‌های تیر و شهریور 1389 به روش نمونه‌گیری صورت پذیرفته است.

ابزار گردآوری داده‌ها نیز یک پرسشنامه پرسشگر ساخته بود که شامل 4 قسمت پرسشنامه اطلاعات دمگرافیک، پرسشنامه سنجش آگاهی، پرسشنامه سنجش درک و نگرش و پرسشنامه رفتارهای مخاطره‌انگیز مرتبط با ایدز بوده است.

اعتبار ابزار به روش مروری بر مطالعات و نظر متخصصان و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است که داده‌ها نیز به کمک نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج حاصل از این پژوهش در مورد مشخصات دمگرافیک نشان داد اکثر کاربران (46 درصد) بین 20 تا 23 سال سن و مذکر (72،1درصد) بودند.

اکثر کاربران مجرد (81 درصد) و با خانواده (76 درصد) زندگی می‌کردند، 45،5 درصد از کاربران اینترنتی ذکر کردند که از ایدز آگاهی دارند اما فقط 15،2 درصد از آنها دانش قابل قبولی در مورد ایدز داشتند.

در بین این افراد 28،3 درصد نگرش درستی در مورد ایدز داشتند و 58،3 درصد از کاربران حداقل یک رفتار پرخطر مرتبط با ایدز طی یک سال پیش انجام داده بودند.

این مطالعه نشان داد فاکتورهای زیادی نظیر سطح تحصیلات، سن، جنس، سطح تحصیلات پدر، سطح دانش در مورد ایدز تأثیر معنی‌داری بر روی پیشگیری از انجام رفتارهای مخاطره‌انگیز دارد.

نتایج این مطالعه می‌تواند در طراحی یک برنامه آموزشی برای کاربران اینترنتی و همچنین عموم مردم مخصوصأ دانش‌آموزان و دانشجویان که از گروه‌های پرخطر انجام رفتارهای مخاطره‌انگیز مرتبط با ایدز هستند، استفاده شود.

این پژوهش توسط هادی جعفری منش از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی صورت پذیرفته است.