اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

احکام شرعی: خواندن نماز رقاصه با بدن نیمه عریان

مجموعه : دینی و مذهبی
 
 

آیا زن می تواند با بدن نیمه برهنه وبدون پوشش کامل نماز بخواند؟

جواب این سؤال از نظر همه مذاهب فقه اسلامی روشن است که چنین نمازی باطل است و مورد قبول خداوند نخواهد بود، وتا کنون هیچ فقیه و اسلام شناسی فتوا به جواز نماز با بدن نیمه عریان نداده است بلکه پوشش کامل بدن زن را در هنگام نماز شرط صحت و قبول آن دانسته اند مگر در مورد ضرورت.

اما بشنوید که مفتی الازهر بزرگترین مرکز فقهی اهل سنت در مصر گفته است: زنان رقاصه که در مقابل دهها مرد اجنبی با بدن عریان می رقصند و آواز می خوانند اگر بخواهند نماز به خوانند می توانند با همان بدن نیمه عریان در اتاقی تاریک که کسی آنا ن را نبیند نماز بخوانند.

اگر چه این فتوا مخالفتهای زیادی از طرف دانشمندان مصری بدنبال داشت ولی جرات برچنین فتوایی نشاندهنده در هم شکسته شدن ضوابط شرعی و صدور احکام بر اساس امیال و اغراض نفسانی است و از طرف دیگر تشویق وتایید هرزه گری و گسترش گناه و به نوعی امضای اعمال شیطانی شهوت پرستان می شود و از همه مهمتر  به استهزاء گرفته شدن اعمال عبادی و روح عبادت که همان خضوع و خشوع در برابر آفریننده است خواهد شد.