اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکسهای دردناک از جان سپردن کودک در برابر مادرش

عکسهای دردناک از جان سپردن کودک در برابر مادرش
لحظه لبخند کمرنگ مادر سومالیایی و امید او برای بهبودی فرزندش تا جان سپردن کودکش در اثر قحطی و بیماری، صحنه ای که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. به گزارش ایران ناز عکاس رویترز این عکس ها را تاثرآورترین عکسهایی عنوان کرده که گرفته است.
 
عکسهای دردناک از جان سپردن کودک در برابر مادرش

لبخند کمرنگ مادر قبل از جان سپردن کودک – سومالی
 
عکسهای دردناک از جان سپردن کودک در برابر مادرش

لحظه جان سپردن کودک در برابر مادر – سومالی
 
عکسهای دردناک از جان سپردن کودک در برابر مادرش

اشک های مادر بعد از جان سپردن کودک -سومالی
 
عکسهای دردناک از جان سپردن کودک در برابر مادرش