قاعده ای فوق العاده (اسم شما به ژاپنی چی میشه)

قاعده ای فوق العاده (اسم شما به ژاپنی چی میشه)

طبق این قاعده اسم خودتون رو به ژاپنی پیدا کنید .   

 

A-ka B-tu C-mi D-te E-ku

F-lu G-ji H-ri I-ki J-zu

 

K-me L-ta M-rin N-to O-mo

 
P-no Q-ke R-shi S-ari T-s

  

U-do V-ru W-mei X-na Y-fu Z-zi

 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب