اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

از بین بردن ترس در کودکان

از بین بردن ترس در کودکان
بازی درمانی و شناسایی عامل ترس دو راه مهم برای درمان ترس است.عوامل متعدد زیستی، روان شناختی و خانوادگی در بروز ترس تاثیر گذار است.

علل بروز ترس در کودکان عبارتند از:

۱-تغییر در شیوه زندگی محل سکونت

۲-جدا شدن از والدین

۳-برخوردهای نادرست والدین

۴-خیال بافی و پردازش موارد متعدد در ذهن کودک

۵-شنیدن خاطره های ترسناک از دیگران بدون توضیح

۶-تهدیدهای دوستان و والدین

۷-همانند سازی از ترس اطرافیان

۸-(و از همه مهم تر )نداشتن آگاهی در مورد مسائل مختلف

توجه کردن به سن کودک در درمان ترس مهم است چون برخی از ترس ها در سنین خاصی ،طبیعی هستند اما اگر ترس در کودک مدت زیادی طول بکشد باید پیگیری های لازم برای درمان آن انجام شود .
حفظ خونسردی والدین و عجله نکردن در رفع ترس در درمان آن موثر است.

 سرزنش کردن کودکان به علت ترس آن ها روش بسیار نامناسب است به طوری که روند درمان را کندتر می کند همچنین ترس ممکن است برای بزرگترها غیرمنطقی اما برای خود کودک بسیار منطقی جلوه کند.

 گاهی اوقات ترس کودک به علت همانند سازی با والدین بروز می کند که در واقع عامل ترس در خود والدین مشاهده می شود و به همین منظور در درمان ترس ، والدین هم باید مورد بررسی قرار گیرند.