عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ارتباط افسردگی و اعتیاد به مواد مخدر

ارتباط افسردگی و اعتیاد به مواد مخدر
یافته های جدید یک محقق ایرانی در دانشگاه برون آمریکا نشان داد نوجوانانی که به هر دلیل دستگیر شده و در ادامه دچار افسردگی می شوند بیشتر از سایر نوجوانان مستعد آلوده شدن به انواع مواد مخدر و ابتلا به ایدز هستند.

یافته های محقق ایرانی در مورد ارتباط افسردگی و اعتیاد به مواد مخدر
یافته های جدید محقق ایرانی دانشگاه برون آمریکا نشان داد نوجوانانی که به هر دلیل دستگیر شده و در ادامه دچار افسردگی می شوند بیشتر از سایر نوجوانان مستعد آلوده شدن به انواع مواد مخدر و ابتلا به ایدز هستند. دکتر ماریا طلوع شمس محقق ایرانی مرکز تحقیقاتی کودکان بردلی هاسبرو و دانشگاه برون آمریکا گفت : ما در این پروژه تحقیقاتی دریافتیم که علائم افسردگی ممکن است عاملی مرتبط با آلوده شدن نوجوانان به مواد مخدر باشد.

نتایج تحقیقات وی که در نشریه معتبر علمی – تحقیقاتی مطالعات الکل و مواد مخدر منتشر شده جانی تازه به پژوهشهای بنیادین مربوط به اختلالات رفتاری نوجوانان و عوامل مرتبط به آن داده است. تحقیقات وی نشان داد بررسی دقیق سطوح افسردگی در نوجوانان به عنوان عوامل موثر در بروز اختلالات فیزیکی و رفتاری ضروری است.

این محقق ایرانی دریافته است متاسفانه در اغلب موارد امکان بررسی دقیق عوامل یاد شده در نوجوانان وجود ندارد و این درحالی است که تلاش بسیاری از اطرافیان برای بررسی این فاکتورها و تعیین خطرناک بودن سطوح مختلف آنها ناکام می ماند. دکتر طلوع شمس ادامه داد: درک بیشتر از ارتباط منطقی میان بروز رفتارهای خطرناک و افسردگی می تواند به ارایه پروتکلهایی برای بررسی دقیق و تشخیص درست و به موقع فاکتورهای مخرب منجر شود.

 
در این بررسی دکتر طلوع شمس و تیم تحقیقاتی همراهش بالغ بر 835 نوجوان بین 15 تا 21 سال را مورد بررسی دقیق قرار دادند این در حالی بود که یک چهارم این نوجوانان سابقه حداقل یک بار دستگیر شدن به وسیله پلیس را داشته اند. اظهارات افراد خارج از دبیرخانه ستاد، مندرج در سایت الزاماً به معنای موضع رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر نمی باشد.