عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آیا تایپ کردن نحوه تفکر انسان را تغییر میدهد؟!

مجموعه : دانستنی ها
آیا تایپ کردن نحوه تفکر انسان را تغییر میدهد؟!
ایران ناز، بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در خصوص رابطه متقابل بین زبان و احساسات که به تازگی منتشر شده، نحوه تایپ حروف تشکیل دهنده یک لغت با احساسات ما رابطه مستقیم دارد: اگر یک واژه عمدتا توسط دست راست تایپ شود، در خصوص معنای آن احساس مثبت بیشتری داریم؛ اما واژهای که حروف آن عمدتا توسط دست چپ تایپ میشود، متناظر با احساسات منفی بیشتر است.

این مطالعه کسانی را در بر میگرفت که به زبان های انگلیسی، اسپانیایی و آلمانی صحبت میکردند؛ و از هر دو دسته افراد راست دست و چپ دست در این مطالعه استفاده شده بود. تمام افراد مورد آزمایش از صفحه کلیدهای QWERTY متداول استفاده میکردند. حتی قضاوت در خصوص ارزش واژگان ساختگی همچون boshe، cheethe، plake و throog به این بستگی داشت که آنها چگونه تایپ میشوند.

معنای این تحقیق این است که به نظر میرسد عمل روزمره تایپ کردن با استفاده از صفحه کلید، بر روی نحوه درک و احساس ما در خصوص کلمات تاثیر گذاشته است. بر همین اساس، غم انگیزترین داستانی که تاکنون نوشته شده، داستان «دکستر ویوور به مرغابی کاکل به سر غذا میدهد» است که توسط دالاس ویب به رشته تحریر درآمد. تمام این داستان تنها با استفاده از نیمه چپ ماشین تحریر وی در دهه 1960 / 1340نوشته شده است.