اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روشهای رسیدن به آرزوها

مجموعه : دانستنی ها
1- رویاهایتان را وسعت دهید و با شور و اشتیاق به آنها بپردازید

رویاهای بزرگ در انسان انگیزه و تحرك ایجاد میكنند.( گروه اینترنتی ارور ) زمانیكه به رویاهایتان میاندیشید به سمت مسیری كه به آن علاقهمند هستید راهی باز میكنید. آرزوهایتان را مرتبا در ذهن آورید زیرا در همین رویاهاست كه میتوانید به انرژی و شور و شوقی كه شما را به حركت وامی دارد، دست یابید. به خاطر داشته باشید تمام چیزهایی كه هماكنون در اطرافتان وجود دارند با یك فكر و یك نیت آغاز شدهاند.

2- برنامهریزی كنید

برای آنكه در مسیر رسیدن به آرزوها پیش روید، برای خودتان اهداف میانی تعیین كنید. رمز موفقیت آن است كه هدفتان مشخص و ملموس باشد. میخواهید بعد از 6 ماه، یكسال و یا 2 سال چه كاری انجام دهید؟ به كجا میخواهید بروید؟ برنامه عملی بریزید و به این ترتیب یك رؤیا به واقعیت تبدیل میشود. روی مقصد( گروه اینترنتی ارور ) و هدفتان تمركز كنید چراكه بدون هدف تمام انرژیتان بهدلیل اجابت خواستههای دیگران به سرعت مصرف میشود و یا در اثر برآوردهكردن نیازهای لحظهای به هدر خواهد رفت.

3- وارد عمل شوید

افرادی كه به رویاهایشان جامه عمل میپوشانند، هر كاری كه لازم باشد انجام میدهند حتی اگر آن عمل همیشه جالب و خوشایند نباشد. برای پیشروی در این مسیر چه اقدامات خاصی باید انجام دهید؟ در راه رسیدن( گروه اینترنتی ارور )به هدف اجازه ندهید حتی یك روز هم بدون هیچ سعی و اقدامی هر چند كوچك مثل یك تلفن، مطالعه، كلاس و… از دست برود. روزی از راه خواهد رسید كه وقتی به گذشته نگاهی میاندازید خواهید دید كه با همین قدمهای كوچك همه مسیر را طی كردهاید.

4- مسئولیت همه اتفاقات را بپذیرید

برای توجیه عدمفعالیت و تنبلی خود بهدنبال عذر و بهانه و یا دلایل متعدد نباشید. واقعیت زندگیتان را خودتان میسازید؛ پس این شما هستید كه باید فرمان دهید. نتیجه دلخواهتان را نمیگیرید؟ به جای گلهگزاری از این و آن، دنیا و یا حتی از خودتان، به جای آنكه در زندگی نقش یك قربانی و یا فردی كه كشته شده است را بازی كنید، رویكرد و راه و روش زندگیتان را تغییر دهید و بهدنبال روشهای دیگری باشید. اگر انتظار دارید كه با تكرار كارهای گذشته به نتایج جدیدی برسید، اشتباه كردهاید.

5- یاد بگیرید از احساساتتان استفاده كنید

افرادی كه رویاهایشان به حقیقت پیوسته، افكار و احساسات مثبت را در خود پرورش میدهند و میدانند كه چگونه دست از احساسات منفی و فلج كنندهای چون ترس، اضطراب، ناامیدی، تردید، ناتوانی، درماندگی و احساس گناه دست بكشند. زمانیكه یك رؤیا به حقیقت میپیوندد، 80درصد بستگی به آن دارد كه روی افكار و احساساتتان تسلط داشته باشید و 20درصد بقیه مربوط به كنترل وقت و زمان میشود.

6- انتخابات و تصمیماتتان همواره روی اطرفیانتان تاثیر میگذارد

مطمئن شوید كه آنان نظرات شما را درك و در این را ه شما را تشویق میكنند. همچنین با انتخاب دوستان، خواندنیها و برنامههای رادیویی و تلویزیونی، محیطی بهوجود آورید كه به شما انگیزه و دلگرمی دهد. به سراغ رسانههایی كه در شما ایجاد ترس میكنند نروید. درصورت لزوم، از طریق افراد و گفتوگوهایی كه به شما( گروه اینترنتی ارور ) اعتمادبهنفس و حس ارزشمندی میدهند كمك بگیرید.

7- مهمتر از همه، صبور باشید

عصر حاضر، عصر سرعت وتكنولوژی است و ما در دورهای زندگی میكنیم كه خواستهها و نیازهایمان فورا برآورده میشوند اما آرزوهای بزرگ با گذشت زمان تحقق مییابند. ما نمیتوانیم سر این واقعیت كلاه بگذاریم. در عوض، زمانیكه این آرزوها به حقیقت میپیوندند، رضایت خاطر، شعف و شادی زیادی به همراه دارند. بنابراین به راهتان ادامه دهید و بر این باور( گروه اینترنتی ارور ) باشید كه به هدف خواهید رسید. یاد بگیرید از مسیری كه طی میكنید لذت ببرید و در طول راه به سعی و تلاشتان پاداش بدهید.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز