عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

رزم ویروس و رستم

کنون رزم virus و رستم شنو/ دگر ها شنیدستی این هم شنو/

که اسفندیارش یکی disk داد/ بگفتا به رستم که ای نیک زاد/

در این disk باشد یکی فایل ناب/ که بگرفتم از سایت افراسیاب/

برو سیر میکن بدین دیسک هان/ که هم نون هم آب باشد در آن/

تهمتن روان شد سوی خانه اش/ شتابان به دیدار رایانه اش/

چو آمد به نزد mini tower اش/ بزد ضربه بر دکمه power اش/

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت/ مران دیسک را در draive اش گذاشت/

نکرد هیچ صبرو نداد هیچ لفت/ یکی list از root دیسکت گرفت/

در آن دیسک دیدش یکی فایل بود/ بزد enter آن رو اجرا نمود/

کزان یک demo گشت زان پس عیان/ به فیلم به موزیک و شرح بیان/

به ناگه چنان سیستمش کرد hang / که رستم در آن ماند مبهوت و منگ/

چو رستم دگر باره resetart نمود/ همی کرد هنگ و همان شد که بود/

تهمتن کلافه شد و داد زد/ ز بخت بد خویش فریاد زد/

چو تهمینه فریاد رستم شنود/ بیامد که لیسانس را یانه بود/

بدو گفت رستم همه مشکلش/ وز آن دیسک و برنامه خوشگلش/

چو رستم بدو داد قیچی و ریش/ یکی bootable دیسک آورد پیش/

یکی اندر آن دیسک بود/ برآورد و آن را اجرا نمود/

همی گشت toolkit هارد اندرش/ چو کودک که گردد پی مادرش/

به ناگه یکی رمز virus یافت/ پی حذف امضای ایشان شتافت/

چو virus را نیک بشناختش/ مر از boot sector بر انداختش/

یکی ضربه ضد بر سرش tool kit / که هر بایت آن گشت هشتاد bit /

چنین گفت تهمینه با شوهرش/ که این بار بگذشت از پل خرش/

 و گر باره اما جهالت مکن/ ز رایانه اصلا تو صحبت مکن/

قسم خورد رستم به پروردگار/ نگیرد دگر دیسک از اسفندیار/