عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تأمین اجتماعی كمك هزینه كفنودفن میپردازد

مجموعه : مجله خبری روز
كمك هزینه كفن و دفن، مبلغ مقطوعی است كه برای تأمین هزینههای مربوط به كفن و دفن بیمه شده در مواردی كه خانواده وی این امر را برعهده میگیرند، به بازماندگان وی پرداخت میشود.

سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان به عنوان یك سازمان بیمهگر اجتماعی، وظایف و مسئولیتهای مختلفی دارد كه یكی از انواع حمایتهای تأمین اجتماعی، پرداخت كمك هزینه كفن و دفن به خانواده بیمهشدگان متوفی است.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عباس صابری گفت: هدف از پرداخت این كمك هزینه، جبران قسمتی از هزینههاییست كه بازماندگان و مشمولان قانون تأمین اجتماعی برای كفن و دفن آنها متقبل میشوند.
صابری تصریح كرد: بر این اساس كمك هزینه كفن و دفن، مبلغ مقطوعی است كه برای تأمین هزینههای مربوط به كفن و دفن بیمه شده در مواردی كه خانواده وی این امر را برعهده میگیرند، به بازماندگان وی پرداخت میشود.
سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان كرد: طبق قانون تأمین اجتماعی، كمك هزینه كفن و دفن به عنوان یكی از حمایتهای این سازمان، علاوه بر بازماندگان بیمهشدگان اجباری و اختیاری، به بازماندگان بازنشستگان، از كار افتادگان كلی و مقرری بگیران بیمه بیكاری متوفی نیز پرداخت میشود.
وی یكی از شرط های كمكهزینه كفن و دفن به همسر بیمه شده یا مستمریبگیر متوفی را برقرار بودن ارتباط بیمه شده با كارفرمای كارگاه دانست و تصریح كرد: با تصویب شورای عالی سازمان از ابتدای سال 87 چنانچه همسر بیمه شده فوت كند، این هزینه نیز به بیمه شده اصلی یا مستمری بگیر پرداخت میشود.
صابری افزود: مبلغ پرداختی از سوی سازمان تأمین اجتماعی بابت كمك هزینه كفن و دفن برابر یكماه حداقل دستمزد زمان فوت بوده كه این مبلغ در سال 88 به میزان 2 میلیون و 635 هزار و 200 ریال است.